Aktuelt

Vi ønsker å varsle om støyende arbeider i Enerhauggata 7 de neste ukene som følge av at elektriker skal legge opp nye kabler i fellesarealer og trappeløp. Et nytt brannvarslingsanlegg i parkeringskjellerne våre etableres i forbindelse med det pågående garasjeprosjektet. Det er arbeider i tilknytning til dette anlegget som nå går i gang. Elektrikerne vil starte med forberedelsene i Enerhauggata 7 allerede førstkommende helg. De støyende arbeidene vil først og fremst forekomme på dagtid fra og med mandag 22. november og i ukene frem mot jul.

Brannsikring er en viktig del av prosjektet

En sentral del av prosjektet er å etablere et moderne brannvarslingsanlegg som gjør at vi effektivt kan varsle beboerne våre dersom et eventuelt branntilløp skulle oppstå i garasjeanleggene i fremtiden.

Vi ber også om forståelse for at det generelt vil være en del støyende arbeider i forbindelse med dette prosjektet. Styret har som mål å varsle om spesielt støyende aktiviteter for å sikre forutsigbarhet for beboerne. Vi må allikevel ta forbehold om at støyende arbeider vil kunne forekomme på kort varsel så lenge dette prosjektet pågår.

Selv om vi må påregne en del støyende arbeider etter hvert som arbeidene med garasjeprosjektet skrider frem så vil vi varsle om spesielt støyende arbeider tilknyttet Enerhauggata 1 (E1) i neste uke. Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 46 (16. – 18. november) skal asfaltdekket på øvre garasjeplan i E1 freses bort med maskiner. Det vil også forekomme pigging i betong knyttet til søylepunkter der maskinene ikke kommer til.

Arbeidene foregår på dagtid fra klokken 8 til 17 og vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves som til dels svært støyende i perioder. Vi beklager ulempene dette medfører og vi vil også anbefale beboerne i E1 om ikke å ha hjemmekontor disse dagene.

Etter flere år med grundig planlegging og forberedelser er vi nå klare til å gå i gang med garasjerehabiliteringsprosjektet. Prosjektet vil foregå over en periode på 15 måneder (redusert fra opprinnelig 18 måneder) med oppstart i uke 45. Borettslaget har inngått avtale med Eide Entreprenør som totalt sett kom best ut i anbudskonkurransen med syv konkurrerende foretak vinteren 2020. Norconsult har vært rådgiver for borettslaget i forprosjektet og vil fortsatt bistå oss med prosjektledelse så lenge arbeidende pågår.

Øvre plan Enerhauggata 1 er først ut

Mandag 8. november starter Eide Entreprenør opp med rivearbeidene i øvre garasjeanlegg i Enerhauggata 1. Garasjeansvarlig vil kontakte de som leier parkering i Enerhauggata 1 øvre plan snarest med informasjon om de praktiske konsekvensene dette medfører.

Det planlegges for ca 3 måneder jobbing i øvre plan av E1 før entreprenør går videre til nedre plan av E1-garasjen i februar neste år.

Etablering av brakkerigg og graving i hagen

Samtidig med oppstart i øvre plan på E1-garasjen vil det bli etablert en brakkerigg for entreprenøren i hagen mellom Enerhauggata 5 og 7. Her vil det også pågå gravearbeider på nedre deler av takhagen vår, altså den delen av plenen som ligger over garasjeanlegget tilhørende Enerhauggata 7. Gravearbeidene vil pågå fra november 2021 – mars 2022 og det vil ikke være mulig å benytte utearealene på plenen i denne perioden. Årsaken til at plenen graves opp er fordi vi er nødt til å legge ny membran som sikrer at garasjene våre forblir tørre i fremtiden. Hagen vil bli opparbeidet på nytt med plen, sittegrupper og beplantning så snart det lar seg gjennomføre.

Videre fremdrift

Entreprenøren vil starte gravearbeider i hagen mellom Smedgata 32 og 34 i løpet av vinteren 2022. Garasjene i Enerhauggata 1 vil ferdigstilles i løpet av vinteren 2022. Enerhauggata 7 er neste i køen våren 2022. På sensommeren 2022 vil øvre garasje Smedgata 32/34 stenges og rehabiliteres og ut over høsten 2022 er det nedre plan Smedgata 32/34 som er sist ut.

Vi kommer tilbake med en mer detaljert fremdriftsplan og de praktiske konsekvensene dette medfører etter hvert som prosjektet kommer i gang.

Midlertidig parkering tilbys så langt det er mulig

Styret er opptatt av å ivareta dagens leietakere i garasjeanleggene mens arbeidene pågår. Så langt det er mulig vil leietakerne tilbys midlertidig parkeringsplass ved ledighet i de garasjene som til enhver tid ikke er under rehabilitering, eller på borettslagets utendørsparkering bak E7. Likevel kan flere av de som leier garasjeplass måtte påberegne å ha bilene stående gateparkert i rehabiliterings-/byggeperioden. Det vises her til ordningen med beboerparkering. Det vil ikke bli innkrevd leie i den perioden leietaker av parkeringsplass må parkere utenfor borettslagets parkeringstilbud.

Bakgrunnen for prosjektet

Siden oppstarten av forprosjektet høsten 2018, har styret jobbet tett sammen med Norconsult for å avklare nødvendige tiltak basert på tilstandsanalysen som ble gjennomført på oppdrag fra generalforsamlingen i 2016. Dette har resultert i følgende anbefalte tiltak i borettslagets tre garasjeanlegg:

• Betongrehabilitering
• Drenering rundt garasjeanleggene
• Membran på innvendige betongdekker og under takhager
• Oppgradering av elektrisk anlegg
• Oppgradering av brannsikkerhet, inkl. varslingsanlegg i fellesarealer (også boligetasjene) og fornyelse av sprinkleranlegg
• Ladestasjoner til elbiler
• Montering av nettingboder i forbindelse med parkeringsplasser
• Utskifting av garasjeporter og branndører
• Delvis oppgradering av ventilasjonen

Styret har nylig vedtatt en justering av felleskostnadene til borettslaget og parkeringsleie gjeldende fra 1. januar 2022. Endringene er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Prisene på parkeringsleie ble sist justert i 2018. I tillegg varsler Telenor økt pris for kabel-TV.

 • Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3,5 % fra 01.01.22 i tråd med generell prisstigning og utviklingen i konsumprisindeksen.
 • Prisen på parkering i borettslaget justeres opp med kroner 50 per måned fra 01.01.22. Det betyr at innendørs parkeringsplass i garasjene vil heretter belastes kr 850 per måned. Opplagsplasser og motorsykkelplasser vil koste kroner 450,- per måned. Ny pris på utendørs parkering (Enerhauggata 7) vil koste kr 550,- per måned.
 • Tillegget for lading av elbil med stikkontakt øker samtidig fra kr 150 til 250 pr måned (NB: ingen ledige elbil-plasser og lang venteliste). Et nytt og bedre tilbud for lading av elbiler vil være på plass etter at vi har fullført den planlagte rehabiliteringen av garasjeanleggene våre.
 • Telenor varsler ny abonnementspris for kabel-TV i borettslaget fra 1. januar 2022. Prisen øker med kroner 29 per måned og den nye prisen blir dermed kroner 249. Telenor-avtalen innebærer at alle beboerne får et rikt utvalg faste og valgfrie TV-kanaler, strømmetjenester og leie av T-We boks 2 med opptaksfunksjon.

  Den nye abonnementsprisen til Telenor kabel-tv vil være «låst» og ikke kunne økes de neste to årene som følge av den reforhandlede kontrakten med borettslaget. Kabel-TV og internett fremkommer som egne fakturalinjer på giro for felleskostnadene.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Hva betyr dette for deg?

Vi har laget noen regneeksempler som viser hvordan økningen i felleskostnader på 3,5 % og ny pris på kabel-TV påvirker felleskostnadene på ulike leilighetstyper:

Liten leilighet (2-roms)
I dag betaler andelseier A kr 3870 per måned (felleskostnader kr 3500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 4022 per måned (felleskostnader kr 3623 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 152 per måned.

Mellomstor leilighet (3-roms)
I dag betaler andelseier B kr 5170 per måned (felleskostnader kr 4800 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 5367 per måned (felleskostnader kr 4968 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 197 per måned.

Stor leilighet (4-roms)
I dag betaler andelseier C kr 5870 per måned (felleskostnader kr 5500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 6092 per måned (felleskostnader kr 5693 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 222 per måned.

Det er posten for felleskostnader og TV/Kabelanlegg som vil bli justert opp fra januar 2022. Internett-kostnaden blir ikke berørt denne gangen.

Kun regneeksempler

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er ment som eksempler på tre ulike leiligheter (2-roms, 3-roms og 4-roms), men vi gjør oppmerksom på at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser.
Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til grunn i borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Alle leilighetene i borettslaget er tilkoblet et porttelefonanlegg, som gjør at beboere kan fjernstyre utgangsdører og korridordører når noen ringer på. Det finnes et porttelefonanlegg for hver blokk. Alle leilighetene har et tilhørende svarapparat (Aiphone, modellbetegnelse GH-1AD) der beboerne kan snakke med de som ringer på og slippe inn de som kommer på besøk. Det finnes et ringepanel ved hovedinngangen til hver blokk og et panel utenfor hver leilighetskorridor der besøkende kan kalle opp leilighetene (ringeklokkenummer + bjelletast).

Med hensyn til sikkerheten er det viktig at beboere ikke slipper inn ukjente eller personer som av ulike grunner ikke skal ha adgang til borettslaget.

Opplever du feil på anlegget tar du kontakt med vaktmester eller styret. Før du kontakter borettslaget kan du gjerne sjekke at volumknapp og ringeknapp er riktig innstilt (disse er normalt på undersiden av svarapparatet).

 

Ikke tillatt å frakoble eller omkoble anlegget på egenhånd

Anlegget er svært følsomt og en feilkobling på et svarapparat i en leilighet vil kortslutte hele anlegget slik at potensielt hundre leiligheter blir berørt. Vi ber derfor om at andelseiere som ønsker å flytte på svarapparatet eller midlertidig ønsker å koble ut anlegget i forbindelse med oppussing tar kontakt med vaktmester først. I noen tilfeller kan vaktmester bistå med å koble ut anlegget på en trygg måte og noen ganger søker vi bistand fra fagfolk. Kostnader forbundet med reparasjon av uautorisert utkobling og/eller planlagt utkobling av anlegget vil bli belastet ansvarlig andelseier.

Ringeknapp ved leilighetsdør

Fra gammelt av har alle leilighetene installert en egen ringeknapp utenfor inngangsdøren og vi er glad for at denne fortsatt fungerer hos mange beboere. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget ikke lengre kan reparere feil som oppstår på denne innretningen da dette er utdatert teknologi. Beboere bes heller investerer i egne trådløse ringeknapper som enkelt kan erstatte den originale innretningen. Slike trådløse ringeknapper selges rimelig på flere store multivarehus som for eksempel Clas Ohlson, Jula og Jernia.

Vi inntar nå aller siste fase i prosjektet på Petrine Ryghs Vei (området sør for Enerhauggata 3, 5 og 7) som vil bestå av noe støy fra maskinbruk i uke 41 og 42 (ukene etter høstferien).

Arbeidsoppgaver som skal utføres er:

 • Fjerning av kork.
 • Legging av nytt fallunderlag.
 • Fjerning av masser under tredekket og remontere spiler på vegg
 • Fjerne flettverksgjerdet og montere nytt rekkverk på Enerhaugplassen

Arbeidstid: Hverdager mellom kl. 07.00-15.30, lørdager kl. 07.00 -1300. Av hensyn til beboerne kommer vi ikke til å utføre støyende arbeider i tidsrommet før kl. 0800.

Har dere spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med Solveig Torp på tlf: 41507297.

Med vennlig hilsen
Braathen Landskapsentreprenør AS

Det oppstod noen komplikasjoner i forbindelse med arbeidene på bunnledningene i Enerhauggata 3 og vi må derfor stenge vann og avløp for tre stiger/rørstammer for å fullføre jobben. Toalett- og dusjbrakker vil være tilgjengelig for beboerne som er berørt i hagen mellom E5 og E7 på dagtid. Kode for å komme inn i brakkene er som tidligere: stjernetast 232323 stjernetast.

Stige 15, 18 og 19

Alle som har et internt leilighetsnummer (ringeklokkenummer) i Enerhauggata 3 som slutter på 15, 18 eller 19 vil bli berørt av en ny, men heldigvis kortere nedstenging av vann og avløp. De resterende stigene/stammene i E3 vil ikke bli berørt av denne nedstengingen.

Vann og avløp stenges for stige 15, 18 og 19 fra klokken 9 – 16 på tirsdag 5. oktober og onsdag 6. oktober . Det vil være mulig å benytte vann og kloakk/avløp etter arbeidsdagens slutt på tirsdagen (etter klokken 16) og frem til onsdag morgen når arbeidet fortsetter kl 09:00. Vi håper at TT-teknikk blir ferdig litt før tiden på onsdag, men det vil vi først vite i løpet av neste uke og vi varsler beboerne per SMS og på infoskjermen i inngangspartiet så snart det er avklart.

Vi beklager ulempene dette medfører og håper at alt går etter planen slik at de blir raskt ferdig med jobben.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget når det foregår arbeid som påvirker deg? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

I høstferien er vi i Enerhaugen Borettslag så heldige at vi får besøk av et omreisende barneteater som skal opptre for oss på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7. Små og store barn kan få oppleve et fyrverkeri av en forestilling og vi håper flest mulig tar seg tid til dette mandag ettermiddag i høstferien.

Hvor: På plenen mellom Smedgata 32 og 34
Når: Mandag 4. oktober kl 15:00
Gratis for alle. Forestillingen støttes med midler fra Oslo Kommune.

Hvem er Campingkompaniet?

Campingkompaniet er et omreisende teaterkompani som blei stifta i 2016 av skuespillerne Sofia Knudsen Estifanos og Lisa Birkenes Thun. Kompaniet har som overordna mål å tilby lavterskel kvalitetskultur til folk der de er, og hver sommer siden 2017 har Sofia og Lisa turnert Norge på langs og tvers i den veldig fargerike bilen sin for å gjøre nettopp det. Campingkompaniet spiller fargerike og fjasete fortellerteater-versjoner av kjente folkeeventyr, og er ekstremt fleksible på hva som kan være en scene – samfunnshus, blackboxer, sætre, amfier, lavvoer, parkeringsplasser, rundkjøringer, lekeplasser, hager, gårdstun og bakgårder har alle vært besøkt.
Nabolagsturne-konseptet de nå reiser rundt med er støtta av Oslo kommune, og årets er den tredje av sitt slag. En hvilken som helst Oslo-boer kan enkelt bestille kompaniet hjem til sitt nærområde helt gratis. Og vi gleder oss til å komme og spille hos deg!

Askeladden og de BESTE hjelperne

Årets forestilling heter «Askeladden og de BESTE hjelperne», er regissert av Mats Eldøen og Cathrine Frost Andersen og er en co-produksjon med Det Andre Teatret. Den forener det gøyeste fra to verdener: farger, konfetti, og fortellerglede fra Campingkompaniet og impro og lek fra Det Andre Teatret. Forestillinga handler om Ester Askeladd som legger ut for å bygge et skip som går like godt til lands som til vanns og i lufta med, slik at hun kan vinne Prinsessa og halve kongeriket. På veien møter hun både en og to og tre hjelpere hun kan spørre om råd. Men viser det seg kanskje at de beste hjelperne finnes i publikum? Vi får se!

Styret har i dag besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra tirsdag 21.09.2021. Det tar litt tid å åpne hele anlegget og det kan derfor ta noen dager før alt blir innregulert riktig. Vi gjør oppmerksom på at det i høyblokkene kun er radiator på stue/kjøkken-siden som blir aktivert i første omgang i henhold til retningslinjene for fyring.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode vil deretter radiator på soveromsdelen av høyblokkene aktiveres. Varmen i fellesarealene blir satt på helt til slutt.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen. For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
3) Åpne termostat/ventilen igjen.
4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten
5) Er du fortsatt i tvil – spør vaktmester om hjelp

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 7 i dag, fredag 17. september, rundt klokken 13. Beboerne i E7 kan nå derfor benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi straks skrur på vannet igjen. Vær litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

Vi gjør oppmerksom på at det vil foregå arbeid med rørfornying av overvannsledningene fra tak og takhagene våre i uke 38, 39 og 40 i alle blokkene våre. Det vil ikke berøre vannforsyning eller avløp i leilighetene, men det kan forekomme noe begrenset støy mens arbeidene pågår.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget når det foregår arbeid som påvirker deg? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Rehabilitering av garasjeanleggene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i september 2020. Styret forventet på dette tidspunktet at prosjektet kunne igangsettes innen kort tid. En viktig forutsetning for å komme i gang med garasjeprosjektet var at vi først fikk gjennomført bunnledningsrehabiliteringen. Fordi bunnledningene i stor grad ligger under garasjene våre, er det mest hensiktsmessig å gjøre det i den rekkefølgen.

Ut over senhøsten 2020 endret covid19-situasjonen seg raskt til det negative med stigende smittetall i Oslo. Styret vurderte det derfor som ikke helsemessig forsvarlig å sette i gang et prosjekt som ville medføre nedstenging av vann og avløp i alle blokkene. Av denne grunn ble rehabilitering av garasjene også forskjøvet.

Økte priser på råvarer og materialer

I løpet av pandemien økte etterspørselen etter bygningsmaterialer over hele verden, i tillegg til en enorm etterspørsel på fraktmarkedet og mangel på arbeidskraft. Dette medførte en uventet og unormal høy prisstigning på råvarer og materialer, noe som etter hvert ble kjent i massemediene. I perioden oktober 2020 til og med mai 2021 økte de industrielle råvarepriser med mer enn 60 % (kilde: ECRI Index 2021). Dette medfører at prosjektet vil kunne overskride kostnadsrammen på 45 millioner kroner som den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok.
Styret ble gjort kjent med priskonsekvensen for prosjektet i løpet av sommeren 2021 og har siden vært i tett dialog med entreprenør for å forstå omfanget og ikke minst sikre at det ikke vil komme flere uventede kostnadsøkninger i fortsettelsen. Ny kostnadsramme er beregnet til å lande på i underkant av 50 millioner kroner.

Prosjektet inneholder både arbeid som er prosjektert gjennomført, og opsjoner på arbeid som må gjøres hvis det avdekkes behov for å utvide arbeidsomfanget underveis. Opsjonene er en trygghet for at vi får en god pris også på arbeider som kan komme til utførelse på bakgrunn av funn som gjøres underveis. Videre må man i ethvert rehabiliteringsprosjekt regne med at det dukker opp uforutsette kostnader underveis.

Den oppdaterte kostnadsrammen inkluderer rehabilitering av garasjer inkludert opsjoner, innstallering av brannvarsling i alle fellesarealer i blokkene, El-billading, prosjektledelse, SHA-oppfølging og sikkerhetsmargin.

Økt kostnadsramme medfører ikke høyere lån

Styret mener at prosjektet er nøkternt planlagt og nøye prosjektert, og at det ikke er noen elementer som egner seg å ta ut av prosjektet. Styret presiserer at økningen av kostnadsrammen ikke vil medføre hverken økt låneopptak eller i seg selv føre til økte felleskostnader for beboerne.
Sett i lys av at prisstigningen på råvarer og materialer er allment kjent i media og det overveldende flertallet som vedtok prosjektet på den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor, mener forvaltningskonsulenten vår i OBOS at Styret fortsatt er innenfor sine fullmakter til å sette i gang prosjektet.

Det planlegges for oppstart i løpet av høsten 2021. Fremdriftsplanen vil bli kommunisert så snart den er klar.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 5 i dag, fredag 10. september, rundt klokken 13. Beboerne i E5 kan nå derfor benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi straks skrur på vannet igjen. Vær litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

I neste uke er det Enerhauggata 7 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag klokken 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 3 i dag, fredag 3. september, rundt klokken 12. Beboerne i E3 kan nå derfor benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi straks skrur på vannet igjen. Vær litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

I neste uke er det Enerhauggata 5 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 1 i dag, fredag 27. august, litt etter klokken 15. Beboerne i E1 kan nå benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi nå skrur på vannet igjen. Vær derfor litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

I neste uke er det Enerhauggata 3 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Som vi har informert om flere ganger tidligere skal borettslaget rehabilitere avløpsrørene i bunnen av blokkene (bunnledningene). I den forbindelse vil vann og avløp bli stengt av i en uke per blokk med oppstart i august:

 • Uke 32 (09.08-13.08): Smedgata 32
 • Uke 33 (16.08-20.08): Smedgata 34
 • Uke 34 (23.08-27.08): Enerhauggata 1
 • Uke 35 (30.08-03.09): Enerhauggata 3
 • Uke 36 (06.09-10.09): Enerhauggata 5
 • Uke 37 (13.09-17.09): Enerhauggata 7

Selv om vi har et utendørs do- og dusjtilbud til alle beboerne som er berørt av nedstengingen så antar vi at det er enkelte beboere, særlig eldre og syke, som ønsker dofasiliteter i egen leilighet i denne perioden. I samarbeid med ansvarlig entreprenør, Tt-Teknikk, tilbyr vi utleie av campingtoalett som plasseres på bad/toalett i leiligheten og hentes/tømmes når uken er ferdig og prosjektet er avsluttet i din blokk.

Bestillingsfrist og leiepris

Leie av campingtoalett som leveres, hentes og tømmes koster kroner 3000 per leilighet. Tjenesten bestilles per e-post eller telefon direkte til entreprenør. Siste frist for bestilling er 7 dager før oppstart i din blokk (altså mandagen uken før). Borettslaget vil sende ut faktura for leie av toalett til den enkelte etter at prosjektet er ferdig i slutten av september.

Kontaktinfo bestilling: Kjetil Ellinghaugen tlf 912 41 234 og e-post: ke@tt-teknikk.no

Campingtoalettet har en septiktank som rommer 22 liter og den medfølgende
spyletanken har en kapasitet på 12 liter.

Vi gjør oppmerksom på at tilsvarende campingtoaletter også kan kjøpes til gunstige priser hos flere multivarehus i Oslo som f.eks. Jula, Biltema og Clas Ohlson.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Smedgata 34 i dag, fredag 20. august kl 12:30, ca fire timer før varslet tid. Beboerne i S34 kan nå benytte vann og avløp som normalt.

I neste uke er det Enerhauggata 1 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/
Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Toalett og dusjbrakke er nå flyttet til hagen mellom E5 og E7 og blir stående der til og med uke 37.

Bunnledningsprosjektet går etter planen og vi ble ferdig med Smedgata 32 i dag ca fire timer før varslet tid. Beboerne i S32 kan nå benytte vann og avløp som normalt.

I neste uke er det Smedgata 34 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne i S34 som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/
Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

TT-Teknikk har fått oppdraget fra borettslaget med å rense og fornye avløpsrørene i bunnen av alle blokkene.

Vaktmesterkontoret avvikler hoveddelen av ferien sin i slutten av juli og begynnelsen av august. Det betyr at vi har redusert bemanning på kontoret i uke 28 til 31. Det må påregnes lengre responstid enn normalt på e-post og telefon i denne perioden.

Styret vil også kun være sporadisk tilgjengelig i fellesferien og ber om forståelse for noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Styret og vaktmesterne ønsker alle beboerne en riktig fin sommerferie.

Vannlekkasje? Ring rørlegger og begrens skadeomfanget

Til slutt en viktig påminnelse om at dersom du opplever vannlekkasje ber vi deg ta direkte kontakt med rørlegger og begrense skadeomfanget mest mulig (herunder tørke opp vannet raskt og sørge for å få stoppet vanntilførselen). Husk også å varsle styret og eventuelle naboer som kan bli berørt av skaden. Forsikring bør også kontaktes i alvorlige skadesaker etter dialog med styret, men det aller viktigste er alltid å stoppe lekkasjen og begrense omfanget.

 

Styret inviterte til digitalt beboermøte onsdag 16. juni om rehabilitering av bunnledningene som starter opp etter fellesferien. Bjørn Eriksen fra TT-Teknikk som er utførende entreprenør var til stede for å gå igjennom prosessen og svare på spørsmål.

Vi takker for alle beboerne som tok seg tid til å delta i møtet og det kom inn mange gode spørsmål. Alle spørsmål og svar fra møtet er oppsummert skriftlig i et eget PDF-dokument som du kan laste ned her.

Dokumentet er enklest å lese på en større dataskjerm og er dessverre ikke mobiltilpasset.

Etter en lengre prosess med forhandlinger har styret valgt å forlenge avtalen med Telenor (tidl. Canal Digital) som leverandør av kabel-TV og strømmetjenester til beboerne. Den nye, oppdaterte avtalen trer i kraft umiddelbart og vil i første omgang gjelde frem til og med år 2024. Borettslaget fikk også en mulighet til å binde seg for en enda lengre periode på fem år. Styret mener at det på nåværende tidspunkt ikke er forsvarlig å forplikte seg for mer enn tre år om gangen sett i lys av utviklingen i TV-markedet. Den nye avtalen medfører at vi fortsatt benytter samme teknologi og at tilbudet ligner på dagens løsning, med enkelte forbedringer (ny boks).

Ny TV-boks til alle

Avtalen sikrer at alle husstandene i borettslaget får tilsendt en ny TV-boks med opptaksfunksjon og fjernkontroll, en såkalt T-We boks 2. Den nye TV-boksen er raskere og kan vise TV-signaler i høyere kvalitet (HDR og 4K). I tillegg har fjernkontrollen støtte for talesøk og boksen har innebygd støtte for trådløst nettverk (wi-fi) som er noe flere beboere har uttrykt at de savner i dag.
Boksen vil bli sendt ut til alle beboerne våre fra og med slutten av mai og det vil gå ut ca 100 bokser hver uke fremover inntil alle har blitt delt ut. På grunn av kapasitetsbegrensninger hos posten er det ikke mulig å sende ut utstyret til alle beboerne på samme tid. Det er viktig at samtlige beboere henter ut og tar i bruk den nye boksen så snart som mulig.

Kan jeg få hjelp med montering?

Ja, de som ønsker det kan bestille monteringshjelp fra Telenor. I utgangspunktet er det svært enkelt å ta i bruk den nye boksen. Det er bare å pakke den ut av esken, koble boksen til stikkontakten, feste antennekabelen mellom boks og antennekontakten i veggen og skru den på (nøyaktig samme fremgangsmåte som nåværende boks).
Ved behov for monteringshjelp og enkel brukerveiledning tilbyr Telenor dette til alle på direkte forespørsel. Vi gjør deg oppmerksom å at du må selv hente ut TV-boksen hos Posten når du får den tilsendt (post i butikk eller anvist hentepunkt). Deretter tar du kontakt med Telenor kundeservice for å bestille monteringshjelp, telefon: 915 09 000. Denne monteringstjenesten er kostnadsfri for våre beboere. Du kan benytte den gamle boksen inntil den nye er montert, men det vil påløpe kr 25,- per måned ved bruk av gammel boks fra og med 1. januar 2022.

Hva gjør jeg med den gamle TV-boksen?

Sammen med den nye boksen medfølger en returlapp slik at du har mulighet til å sende denne kostnadsfritt tilbake til Telenor. Dersom du heller ønsker å beholde den selv så trenger du ikke returnere den – da er den din til odel og eie.
Ønsker du å se på TV i flere rom enn i stua, for eksempel på soverommet, kan velge å benytte den gamle boksen i tillegg til den nye du får tilsendt. Dette vil medføre en ekstra kostnad, i form av en kortavgift på kroner 25,- per måned. Kortavgiften for å benytte gammel boks blir belastet den enkelte andelseier på egen faktura og kommer i tillegg til TV-abonnementet som belastes over felleskostnadene.

Dersom du ikke aktiverer den nye boksen og heller ønsker å fortsette med den gamle så må vi gjøre deg oppmerksom på at det vil påløpe kroner 25,- per måned i ekstra kortavgift. Ved å benytte den nye boksen vil det derimot ikke tilkomme en slik kortavgift.

Vi har forhandlet frem en løsning med Telenor slik at de tilbyr gratis kortavgift for å benytte både nye og gammel boks ut året. Fra 1. januar 2022 vil det derimot, som nevnt tidligere, påløpe kortavgift (kroner 25 per måned) for å benytte den gamle boksen.

Populære strømmetjenester inkludert – bytt så ofte du vil

Mange av våre beboere oppgir i undersøkelsen at de selv betaler for ulike strømmetjenester, i tillegg til TV-abonnementet fra borettslaget. Vi mistenker derfor at enkelte beboere betaler mer enn nødvendig fordi svært mange strømmetjenester og kanaler allerede inkluderes i avtalen med Telenor. Avtalen gir alle beboerne et utvalg av de aller mest populære norske tv-kanalene og 100 «poeng» som kan byttes inn i andre kanaler eller strømmetjenester.

De mest populære strømmetjenestene som beboerne kan velge fra er blant annet HBO Nordic, Viaplay, Discovery + (tidligere Dplay) og Paramount +. Her er det mulig å bytte mellom ulike strømmetjenester og kanaler etter behov ved å logge seg inn på «min side» hos Telenor.no. I utgangspunktet er det ingen begrensinger på antall bytter, så her er det mulig å ha HBO den ene dagen og Viaplay neste dag. Vi oppfordrer beboerne til å gå igjennom sine egne private TV-abonnement og si opp avtaler som medfører at man betaler ekstra for tjenester som allerede er inkludert.

Styret har vedtatt at bunnledningsnett til borettslaget skal rehabiliteres mot slutten av sommerferien (avløpsnettet i bunnen av alle blokkene). Vann og avløp stenges i en uke per blokk (mandag til fredag) med oppstart etter årets fellesferie. Det er viktig at du setter deg inn i når vann og avløp stenges i din blokk og hva det vil bety for deg.

Rehabilitering av bunnledningene

Bunnledningsnettet i borettslaget er fra byggeårene på 1960-tallet og har oppnådd sin forventede levetid iht. levetidsbetraktninger av bygningsdeler iht. SINTEF Byggforsk. Bunnledningsnettet er enkelt forklart de horisontale rørene i bunnen av alle blokkene våre (ofte i garasjekjellerne) som fører kloakkvannet fra leilighetene ut i det kommunale avløpsnettet. I forbindelse med rehabilitering av garasjeanleggene er det derfor nødvendig at bunnledningene rehabiliteres før vi oppgraderer selve garasjeanleggene og legger membran på dekkene.

Bunnledningene inspiseres først ved hjelp av kamerainspeksjon for kartlegging av tilstand, og rehabiliteres deretter ved å trekke en «strømpe» innvendig i eksisterende rør som herdes. Dette er en anerkjent metode som medfører at man slipper å grave opp alle bunnledninger. Enkelt forklart er det som om vi legger et nytt plastrør inni det gamle røret. Hvis det mot formodning skulle vise seg at det er brudd noen steder, eller at rør har sklidd ut av sin posisjon, er det nødvendig lokalt å pigge/grave opp, og utbedre røret akkurat i disse punktene. Dette forekommer imidlertid svært sjeldent.

Entreprenøren er ledende innenfor fagfeltet

Etter tilbudsrunde i 2019/2020 ble TT-Teknikk AS valgt som entreprenør til å gjennomføre rørfornying av bunn- og uttrekksledninger for spillvann (avløp) i borettslaget. Entreprenøren er en av de ledende innenfor fagfeltet, og har over 25 års erfaring.

Oppstart og utførelse av arbeidene

Arbeidene vil foregå i to perioder. Arbeidet med overvann fra takene vil utføres før sommerferien. Dette arbeidet vil ikke berøre noen beboere utenom at dere vil merke at det arbeides i garasjeanleggene, og hvor det kan bli aktuelt å flytte noen biler. Dette kommer vi i så fall tilbake til, og den enkelte bileier vil bli kontaktet.

Den største delen av arbeidet og som berører beboere vil starte etter sommerferien i uke 32, dvs. mandag 9. august, og gjennomføres iht. vedlagte plan:

Uke 32 (09.08-13.08): Smedgata 32 (lavblokk med garasjeanlegg)
Uke 33 (16.08-20.08): Smedgata 34 (høyblokk)

WC- og dusjfasiliteter plasseres i bakgården til Smedgata 32/34 i uke 32 og 33.

Uke 34 (23.08-27.08): Enerhauggata 1 (lavblokk med garasjeanlegg)
Uke 35 (30.08-03.09): Enerhauggata 3 (høyblokk)
Uke 36 (06.09-10.09): Enerhauggata 5 (høyblokk)
Uke 37 (13.09-17.09): Enerhauggata 7 (høyblokk)

WC- og dusjfasiliteter flyttes til hagen mellom Enerhauggata 5 og 7 for ukene 34-37.

Tt-teknikk sin servicebil i aksjon i et annet borettslag.

Konsekvenser for beboerne

Arbeidene som starter i uke 32 og varer frem til uke 37 innebærer at vann og avløp må stenges helt i en uke per boligblokk. Det innebærer at wc, dusj eller vann på kjøkken ikke kan benyttes, og vil være stengt i fem ukedager (mandag – fredag) pr. blokk iht. oppsatt plan. Vann og avløp åpnes til helgen for normalt bruk, normalt fredag kl. 16.

Om avløpet benyttes i stengt periode, vil dette kunne føre til tilbakeslag av kloakk i leiligheter – som igjen vil føre til forsinkelser med de ulempene det medfører, samt store ekstrakostnader for borettslaget.

Det vil bli plassert ut en brakke med felles WC og dusjfasiliteter i bakgården i S32/34 og i hagen mellom E5 og E7. Dette midlertidige dusj- og WC-anlegget må benyttes når vann og avløp er stengt i nevnte perioder.

For de som ønsker dette kan det om ønskelig leies «camping-wc» fra entreprenør som man har stående på badet. Vann til f.eks. matlaging vil måtte påregnes tappet opp på forhånd. «Bruktvann» må lagres i for eksempel dunk/bøtte (må IKKE helles ut i avløp/do) e.l. Det vil senere komme mer informasjon om nøyaktig plassering av wc- og dusjbrakke, informasjon om leie av «camping-wc», samt smitteverntiltak ifm. bruk av denne.

De som har muligheter oppfordres til å vurdere om det er hensiktsmessig å reise på hytta, besøke familie/venner eller på andre måter være borte mens arbeidene pågår.

Informasjonsmøte

Det vil bli satt opp et informasjonsmøte (på teams eller zoom) før arbeidene begynner, og hvor representant for entreprenør vil være til stede. I tillegg vil det bli utarbeidet en beboermappe om prosessen som vil bli distribuere til alle beboere.

Vi kan ikke garantere at det ikke oppstår forsinkelser eller andre hindringer i prosjektet, men vi vil sammen med entreprenør gjøre alt vi kan for å unngå større endringer i den oppsatte planen. Det er viktig at beboerne følger aktivt med på oppdatert informasjon som publiseres på nettsiden eller infoskjermene i inngangspartiet i hver blokk.

Trykk her for å lese mer om rørfornying i TT-teknikk sin brosjyre.

Alternativer som er vurdert

Styret har også jobbet mye med muligheten for å slippe å stenge ned vann- og avløp. Dette ved at alt avløpsvann (kloakk) kunne pumpes forbi bunnledningene som skal rehabiliteres. Dette hadde medført at vi hadde sluppet utendørs wc- og dusjbrakke. Etter flere befaringer og vurderinger av entreprenør og underentreprenør ville en slik omlegging innebære kjerneboring i bærende betongkonstruksjoner/vegger, og at flere branndører ville måtte stå åpne. Dette foruten svært store kostnader (millionklassen). En slik løsning ville også medført at flere boder ville måtte tømmes for å få tilgjengelighet til avløpsrørene (soilrør), samt store etterarbeider med gjenstøping- og maling mv. av hull i konstruksjoner.

Etter kontakt med brann- og redningsetaten (OBRE) og plan- og bygningsetaten (PBE) ville dette også medført søknadsplikt og ansvarsbelegging av ansvarlige inkl. ansvarlig for brannkonsept, samt døgnvakt pga. åpne branndører i kjellere og garasjeanlegget. En viss risiko for komplikasjoner og å ikke lykkes med «ompumpingen» var også tilstede. Løsningen med utendørs wc- og dusjbrakke er derfor vurdert som den mest hensiktsmessige løsningen, alle forhold tatt i betraktning.

Styret beklager ulempene dette prosjektet medfører for beboerne.

Tidligere i vinter gjennomførte styret en undersøkelse blant beboerne i borettslaget for å kartlegge interessen for felles TV-løsninger. Skal borettslaget fortsette med kollektivt TV-abonnement for alle eller gå over til individuelle løsninger der hver enkelt bestiller og betaler selv?

Undersøkelsen ble gjennomført både digitalt og i analog versjon på papir og vi fikk inn totalt 274 svar. Et klart flertall, 65 %, sier at de benytter dagens TV-løsning fra Telenor kabel-tv. Godt over halvparten av respondentene ønsker at borettslaget fortsetter å tilby en komplett løsning med et stort utvalg faste og valgfrie TV-kanaler. Samtidig er det interessant å lese at hele 69 % av respondentene oppgir at de selv betaler ekstra for tilgang til andre TV-tilbud og strømmetjenester ut over borettslagets tv-løsning.

Mange kommentarer og ønsker

Det kom inn 114 kommentarer i undersøkelsen fra beboerne som omhandler dagens tv-avtale og ønsker for fremtiden. I hovedsak har kommentarene handlet om tre ting:

 • Flertallet er fornøyd med dagens tv-tilbud.
 • Mange ønsker seg nyere TV-bokser (med wifi).
 • TV-løsningen må være brukervennlig.

Enkelte uttrykker også at de ikke ønsker en kollektiv TV-avtale i borettslaget.

Styret har hatt en lengre diskusjon om fremtidige TV-løsninger i borettslaget og veid ulike hensyn opp i mot hverandre. Etter å ha gjennomført undersøkelsen mener vi at det fortsatt er en overveiende aksept for å ha en felles TV-løsning for alle beboerne i regi av borettslaget.

Ny TV-avtale er på trappene

Styret innhentet tilbud fra de største tilbyderne av kabel-tv for å sikre at vi fortsatt får gunstige priser og vilkår fremover. Vi ønsker at løsningen fortsatt skal inneholde de mest populære norske kanalene, noen valgfrie kanaler, og gjerne et utvalg av strømmetjenester.

Så snart den nye tv-avtalen er signert vil vi gå ut med mer informasjon om hva det innebærer for våre beboere.

Beboere med hund er selvsagt velkommen til å benytte seg av uteområdene våre. Hagen vår mellom E5 og E7, skråningen/uteplassen mellom E5 og E3, samt bakgården i S32 og S34 er rekreasjonsområder for barn og voksne, og ikke ment som en hundeluftegård. For at det skal være mest mulig trivelig for både firbeinte og tobeinte i borettslaget har vi derfor laget noen enkle regler:

 • Ha gjerne med deg hund i hagene våre, men husk å plukke opp etter den.
 • Hunder bør som en hovedregel være i bånd.
 • Sandkassen er ment for de minste barna – vær vennlig å holde hunden unna.
 • Ved lufting av hunder er det fint om du også benytter andre turmuligheter i nærområdene våre.

Tusen takk for at du tar hensyn 😊

Med rekordhøy deltakelse som omfattet 275 andelseiere er den digitale generalforsamlingen nå avsluttet. Det betyr at 58 % av andelseierne deltok i løpet av det 8 dager lange årsmøtet. 98 % stemte digitalt og litt færre enn to prosent av andelseierne sendte inn papirstemmeseddel. 

Hele protokollen med alle detaljene kan lastes ned på Vibbo.no og du finner også en oversikt over alle tidligere innkallinger og protokoller på nettsiden vår: www.ebrl.no/generalforsamling/

Styret takker andelseierne for deltakelsen i årsmøtet og den fornyede tilliten som vi har fått. Styret vil nå konstituere seg og fortsette å jobbe for at Enerhaugen skal være et fint sted å bo.

Styret merket seg at det var mye debatt knyttet til saken om nedstenging av baderomsstigen. Selv om saken ble vedtatt i tråd med styrets innstilling med klart flertall så forstår vi at det er mange som har praktiske spørsmål om hvordan dette skal løses for de av dere som ikke har andre varmekilder på badet. Vi vil nå gå i gang med å se på gode løsninger som kan erstatte radiatorvarmen og innhente komplett tilbud, inkludert levering og montering. Mer informasjon og mulighet for bestilling kommer så snart det er klart.

Sykkelkomiteen har utarbeidet flere forslag til tiltak for å forbedre sykkelparkeringen på Enerhaugen. Komiteen mener det er hensiktsmessig å satse på ulike løsninger, hvor man forbedrer eksisterende parkeringsplasser, men også utvider med nye.

Høsten 2020 ble det nedsatt en sykkelkomité, bestående av de frivillige sykkelentusiastene Olav Kvalnes, Maria Sand, Anders Vold, Svein Borgen, Valentin Vandenbussche, i tillegg til styremedlem Inga Marie Holst. Sykkelkomiteen har gjort befaringer og sammenlignet antall parkeringsplasser med kommunens norm for sykkelparkering. Kommunen anbefaler tre sykkelparkeringsplasser per 100 m2 bruksareal, noe som tilsvarer i snitt 2 sykler per leilighet på Enerhaugen. Dersom borettslaget skulle ha fulgt kommunens norm, ville vi ha manglet over 600 parkeringsplasser. EBRL sin kapasitet er 0,44 sykler per leilighet, eller 0,24 dersom man kun regner med parkeringene med tilgjengelighet fra gateplan. Parkeringssituasjonen er ulik mellom blokkene, hvor S32 og S34 kommer dårligst ut, da de har trange sykkelrom som krever trapp og/eller heis.

Stort engasjement for sykkelparkering

Komiteen har også gjennomført en spørreundersøkelse som ca 230 beboere svarte på. Mange svar viser at dette er en sak som engasjerer, og resultatene viser en tydelig tendens til at beboerne ønsker bedre og tryggere parkering.

Mange beboere ga innspill til tiltak for bedre sykkelparkering på Enerhaugen. Komiteen vurderer ulike tiltak og søker om midler fra Grønt Obos og Oslo kommunes klimatilskudd for å forhåpentligvis få dekket 50 % av kostnadene.

For å lese resultatene fra spørreundersøkelsen – trykk her.

Tiltak på kort og lengre sikt

Sykkelkomiteen har følgende forslag til tiltak for bedre sykkelparkering:

På kort sikt:

 • Dørpumper og ramper til sykkelbodene
 • Tryggere sykkelstativ utendørs – sykkelstativ som gjør det mulig å låse fast ramma på sykkelen vil gi tryggere dagparkering
 • Gjøre om overskuddsplasser i garasjene til sykkelparkering (behandles på årets generalforsamling)
 • Prøve ut videoovervåking av utendørsparkering
 • Utvide sykkelboder i E3 – pågår nå
 • Sette opp vegg/gitter ved utendørs sykkelparkering mellom E1 og E3, slik at det blir en låst bod, dersom det gir nok plass til å manøvrere ut sykkel
 • Opprydding i sykkelbodene – med sterk oppfordring om at folk kvitter seg med gamle sykler, og med mål om at sykler som ikke brukes like ofte settes innerst/i mindre tilgjengelige rom, slik at de som bruker dem på daglig basis får mer tilgjengelige plasser. Auksjon av sykler som blir til overs innad i borettslaget.
 • Sette opp bukk for småreparasjoner og dekkskift mellom S34 og S32. Der er allerede vann tilgjengelig.

På lengre sikt:

 • Sette opp sykkelskur på nedsiden av E3 – Må omsøkes hos kommunen og sees i sammenheng for planene for Gartnerløkka. Det er ønskelig med en pent sykkelskur med benker/planter, og kanskje en servicestasjon på siden.
 • Gjøre om tidligere kjølerom med småboder til ytterligere sykkelparkering (må behandles av generalforsamlingen)
 • Gjøre om andre egnede lagerrom som per i dag leies ut til sykkelparkering

Mange beboere svarte i undersøkelsen at de ønsker utendørs sykkelbod. Imidlertid fant sykkelkomiteen raskt at selv store sykkelboder ikke har særlig stor kapasitet i forhold til behovet i borettslaget. For eksempel vil en sykkelbod med plass til 24 sykler koste omtrent 120 000 kroner. I tillegg kommer kostnader til vedlikehold, samt at sykkelboder utendørs til ta mye av verdifullt grøntareal dersom kapasiteten skal monne.

Sykkelparkering i garasjeanleggene

Et godt tilskudd synes derfor å være omgjøring av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det er mest ubrukt kapasitet i S34/32 og i E1-garasjene per i dag og sykkelkomiteen mener det er smart å se på dette i forbindelse med det kommende rehabiliteringsprosjektet i garasjeanleggene våre. Det er ikke ønskelig å omgjøre for mange plasser, da garasjeinntektene er viktige for borettslaget og dets kommende prosjekter. Imidlertid gir få bilparkeringsplasser plass til mange sykler.

Ønsker trygg innendørs parkering

Undersøkelsen viser et stort ønske om trygg, tørr, innendørs parkering. Særlig for tyngre sykler som elsykler og lastesykler som ikke kommer inn i bodene, er dette et viktig tiltak. Det er grunn til å tro at det vil bli flere elsykler og lastesykler i årene framover. Planen er å sette opp stativer som er store og stødige, slik at syklene kan låses godt fast, men at stativene likevel er flyttbare, slik at de kan flyttes ved behov. Slik er det mulig å gjøre løsningen dynamisk ut fra beboernes og borettslagets behov. På grunn av takhøyden er det ikke mulig med toetasjes stativer, bortsett fra på én parkeringsplass i E5/E7.

Vil ikke ta ekstra betalt i første omgang

Komiteen har hatt grundige diskusjoner om hvorvidt det skal koste noe å ha sykkelen parkert ulike steder. En fordel med betaling er at det trolig vil frigjøre parkeringsplasser. En stor ulempe med betaling er imidlertid at det krever administrering og tid. Dersom betaling skulle blitt gjort gjennom Obos har de et oppstartsgebyr på 800 kroner. Vinninga går med andre ord fort opp i spinninga. Vi ønsker derfor å utprøve en løsning hvor de ulike parkeringsalternativene er gratis for alle, og håper og tror at folk kjenner på både ansvar og solidaritet for våre felles ressurser.

Sykkelkomiteen ønsker forslag og innspill velkommen. Forslag kan sendes til styret@ebrl.no

Borettslaget har i dag en avtale om kabel-TV fra Telenor (tidl. Canal Digital). TV-løsningen til borettslaget er klar for reforhandling. Vi ønsker derfor å gjennomføre en kort spørreundersøkelse om TV-tilbudet i borettslaget for å forstå hva beboerne våre er opptatt av.

Trykk her for å svare på undersøkelsen.

Andelseiere som er 67 år eller eldre vil få tilsendt undersøkelsen på papir, men kan også velge å svare digitalt. Undersøkelse som besvares på papir leveres i postkassen til vaktmester og styret i Smedgata 32 (inngang ved barnehagen). Spørreundersøkelsen avsluttes 8. mars 2021.

Bakgrunn for undersøkelsen

I følge relativt ferske tall fra Norsk Mediebarometer har andelen som ser på lineær-TV (tradisjonelt fjernsyn) falt dramatisk fra 82 % i 2010 til kun 48 % i 2019. En slik nedgang på hele 34 prosentpoeng i løpet av en tiårsperiode viser at norske TV-vaner er i sterk endring.

Samtidig ser vi at borettslaget sitt TV-tilbud stadig går opp i pris og Telenor har nå varslet en økning på kroner 30 per måned/leilighet fra 1. april 2021, altså hele 16 % økning.

Styret ønsker å kartlegge hvor stor andel av beboerne som benytter seg av TV-tilbudet som per i dag er inkludert i husleien. Vi har derfor satt sammen en enkel undersøkelse som består av syv spørsmål. Svarene vi får fra beboerne vil være en del av totalvurderingen til styret om hvorvidt TV er en tjeneste som blir betalt via husleien som i dag, hvor omfattende tilbudet bør være eller om man heller bør gå over til individuelle løsninger.

Telenor varsler at prisen på TV-abonnementet øker med kr 30,- per måned/leilighet med virkning fra 1. april 2021. Den nye månedskostnaden er heretter kr 220,- per måned/leilighet og vil fremkomme på fakturaen for husleie som gjelder april. Prisjusteringen kommer i følge Telenor som følge av økte innholds- og distribusjonskostnader.

Selv om avtalen har økt vesentlig i pris de seneste årene er styret av den oppfatning at borettslaget fortsatt har en gunstig TV-avtale. Vi følger imidlertid nøye med på endringene som nå skjer i TV-markedet. Endrede seervaner og økt konkurranse har tvunget frem økt valgfrihet og nye abonnementsløsninger. Styret ønsker å sikre beboerne et best mulig tilbud og vurderer selvsagt også andre tilbydere enn Telenor. Dersom borettslaget på et tidspunkt bytter leverandør eller gjør vesentlige endringer på dagens TV-avtale vil dette bli formidlet til beboerne i god tid før endringene trer i kraft. 

Velg kanaler og innhold på Telenor.no

I TV-abonnementet fra Telenor har beboerne stor grad av valgfrihet i kanaler og strømmetjenester. Hver beboer har 100 poeng tilgjengelig til fordeling etter eget ønske. Oversikt over poengkostnader og alle valgmulighetene (TV-kanaler og strømmetjenester) finner du på «mine sider» (innlogging kreves).

På www.telenor.no logger du deg inn på «mine sider» og velger «TV». Her får du en oversikt over hvilke kanaler du har i dag og hva du har mulighet for å fjerne eller legge til. De mest populære, norske kanalene er inkludert for alle og kan ikke velges bort (f.eks. NRK, TV2, TV Norge og TV3). Kanskje du ønsker flere sportskanaler, barnekanaler eller strømmetjenester som HBO eller Viaplay?

Visste du at Telenor kabel-tv har en egen app?

Har du Apple-TV, Chromecast og smarttelefon? I så fall kan du laste ned Telenor sin T-We-app og du får tilgang til samme innhold som på den tradisjonelle dekoderen. Heretter kan du se TV både med og uten dekoder tilgjengelig.

Trenger du hjelp til å velge nye kanaler/innhold eller innlogging til «mine sider»? Ring Telenor kundeservice på telefon 915 09 000.

Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer, samt medlemmer til valgkomiteen.

Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende, og du kan alltids ombestemme deg etterpå. Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han er villig. Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 19. februar 2021.

Hilsen valgkomiteen.

Sølvi Tennstrand, Enerhauggata 5, mob. 473 49 976
Frode Lagset, Enerhauggata 7, mob. 930 79 997
Tonje Reinsvollsveen, Enerhauggata 5, mob. 476 46 830

Epost: valgkomite@ebrl.no

Oppdatering 25. januar 2021
Borettslaget er godt i gang med å rense alle ventilasjonskanalene i blokkene fordi stikkprøver viser at kanalene våre er svært tette og det er mange år siden sist dette ble utført. Etter en grundig vurdering har borettslaget inngått avtale med Din Ventilasjon AS som vil rense og kontrollere alle avtrekkskanalene i borettslaget. Det innebærer at de må ha tilgang til samtlige leiligheter for å komme til avtrekksluker på bad og kjøkken.

Vi er klar over at enkelte av våre beboere er i risikogrupper som må være ekstra forsiktig med hensyn til korona. Vi har derfor tatt alle mulige forhåndsregler for å sikre at vi gjennomfører dette i henhold til både krav og anbefalinger fra folkehelsemyndighetene.

Hva gjør vi for å sikre at dette er trygt for både beboere og de ansatte?

 • Servicetekniker som kommer på besøk for å gjennomføre rens av kanalene vil i forkant av hvert eneste oppdrag ta på seg en ny, ren heldekkende drakt, engangshansker og ha på seg maske med ekstra filter. Beskyttelsesdrakt, maske og hansker vil alltid bli byttet til rent utstyr før teknikere går på besøk til en ny beboer.
 • Alle overflater/berøringspunkter vil bli rengjort med desinfeksjonsmiddel før servicetekniker forlater leiligheten.
 • Servicepersonalet vil gjøre alt for å beskytte både beboere og seg selv for å unngå potensiell smitte. Tiltakene som settes inn for å sikre god hygiene og smittevern er strengere enn kravene fra helsemyndighetene.
 • Det kommer en person på besøk per leilighet og vedkommende benytter i snitt 20 minutter på å fullføre jobben.
 • Alle kontaktflater vil bli rengjort av servicetekniker før vedkommende forlater leiligheten.
 • Vi forventer at beboere holder minimum to meter avstand til tekniker eller forlater leiligheten mens jobben utføres dersom det ikke er mulig å holde nødvendig avstand.
 • Driftsleder Daniel tar imot nøkler for beboere som ikke selv ønsker eller har anledning til å være hjemme mens arbeidet utføres i leiligheten.
 • Serviceteknikerne som jobber hos oss er friske, har ikke vært i utlandet den siste tiden (heller ikke i jul/romjul) og har gjennomført nødvendig testing. Dersom medarbeidere opplever å bli utsatt for smitte eller har symptomer på covid19 blir de umiddelbart satt i karantene.

Årsaken til at vi renser kanalene våre er for å sikre beboerne bedre innemiljø og luft, forebygge brann og sørge for god luftsirkulasjon. Jobben utføres av svært kompetent og serviceinnstilt personal på en trygg måte for beboerne.

Ønsker du ikke besøk av servicetekniker på grunn av koronasituasjonen?

Selv om borettslaget har tatt alle mulige forbehold for å sikre at det skal være trygt å få besøk så må vi respektere at enkelte beboere allikevel velger å si nei til besøk. Vi ser på muligheten for en oppsamlingsrunde senere til våren for de som ikke har anledning til å slippe inn teknikerne i denne runden.

Allikevel håper vi at flest mulig tar godt i mot serviceteknikerne som kommer slik at vi blir ferdig med prosjektet og får renset kanalene våre. Vi håper du møter de med høflighet og respekt. Takk for at du bidrar til å gjøre Enerhaugen til et flott borettslag.

Mange av beboerne på Enerhaugen bruker sykkel, og flere har meldt inn at de ønsker bedre og tryggere sykkelparkering. Det har tidligere blitt gjort en del arbeid, blant annet har det kommet på plass flere sykkelrom i E7, det har blitt etablert sykkelrom i S32, og de fleste av rommene har blitt utbedret med flere stativer, blitt malt og ryddet. Mye gjenstår imidlertid, og styret har derfor nedsatt en sykkelkomité som ser på ulike måter å forbedre parkeringen, både utendørs og innendørs.

Ønsker innspill fra beboerne

Komitéen ønsker innspill fra alle beboerne, og har derfor laget en spørreundersøkelse. Vi håper så mange som mulig har anledning til å svare på undersøkelsen, det gir oss et bedre grunnlag til å finne gode løsninger.

Trykk her for å gå til undersøkelsen. 

Undersøkelsen er tilgjengelig på nett fram til søndag 7. februar 2021.