Aktuelt

Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag tirsdag 28. april 2020. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 9. februar 2020.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen er i slutten av april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen fristen.

Slik sender du inn forslag
I forslaget ditt bør du:
 • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • send forslaget til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 9. februar 2020.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med styret i god tid før forslagsfristen. Styret er normalt tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl 17 og 18 på kontoret i Smedgata 32, men det er også mulig å ta kontakt per e-post: styret@ebrl.no

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer, samt medlemmer til valgkomiteen.

Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende, og du kan alltids ombestemme deg etterpå. Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han er villig. Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 10.02.2020.

Hilsen valgkomiteen:

Sølvi Tennstrand, Enerhauggata 5, mob. 473 49 976

Frode Lagset, Enerhauggata 7, mob. 930 79 997

Tonje Reinsvollsveen, Enerhauggata 5, mob. 476 46 830

Epost: valgkomite@ebrl.no

Ny leverandør av bygningsforsikring

Borettslaget har gjennomført en anbudsrunde på forsikring og har nylig inngått ny avtale på forsikring av bygningene våre. Fra og med 29. desember 2019 er det Protector Forsikring som er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader som oppstår på bygningsmassen vår. Skader som er innmeldt tidligere blir ferdigbehandlet av den foregående forsikringsleverandøren (Gjensidige).

Du kan lese mer om de praktiske detaljene rundt bygningsforsikringen vår her.

Husk at du som andelseier/beboer i tillegg må sørge for å ha egen avtale på forsikring av innbo. Andelseier må selv regne med å betale egenandelen for å benytte borettslaget sin bygningsforsikring, for tiden kr 10.000,-

Det vil bli utført noen mindre gravearbeider nederst i takhagen ved den gule muren mellom E5 og E7 fra og med torsdag 3. oktober 2019. Hensikten med gravingen er å se nærmere på tilstanden for overvannshåndtering og drenering i hagen.

Det vil også bli igangsatt et mindre prosjekt som omfatter betongreparasjoner på muren/brystningen i et begrenset område langs brannveien. Målet er å forhindre at skadeomfanget øker ytterligere. Borettslaget har inngått avtale med Conrehab AS og det kan oppstå noe støy på dagtid mens arbeidene pågår. Prosjektet har begrenset omfang og vi håper på ferdigstilling i løpet av oktober. Oppdatert fremdriftsplan publiseres fortløpende på infoskjermene og på nettsidene våre.

Daniel ansatt som Driftsleder

Borettslaget har i dag, 27. september 2019,  ansatt Daniel Paus Sangolt som driftsleder i ett års engasjement. Daniel kommer fra stillingen som vaktmester hos oss og starter i sin nye jobb allerede 1. oktober. Borettslaget fikk inn mange søknader til jobben og i tillegg til Daniel valgte styret å invitere to eksterne søkere til intervju. Til tross for at alle tre var godt kvalifisert til jobben så mente styret at Daniel skilte seg mest positivt ut og var den klart foretrukne kandidaten. Vi er glad for å kunne tilby Daniel ett års permisjon fra sin nåværende stilling og at at han har valgt å takke ja til nye utfordringer som driftsleder.

Daniel vil fortsatt utføre vaktmesteroppgaver, men har fra nå av hovedansvar for den daglige driften av borettslaget og vaktmesterkontoret, i tillegg til oppfølging av større prosjekter og kontakten med eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Aleksander slutter samtidig som daglig leder hos og vi vil takke ham for den fine jobben han har gjort for borettslaget og ønske ham lykke til videre. Daniel vil i sin nye jobb overta de fleste av oppgavene til daglig leder og vil samarbeide tett med styret.

Borettslaget er i ferd med å lyse ut et 12 måneders vikariat som vaktmester.

Borettslaget gratulerer Daniel med ny jobb som driftsleder.

Borettslaget er i ferd med å oppgradere sikkerheten i borettslaget og nå er det Enerhauggata 5 sin tur. Et nytt sikkerhetssystem for korridordørene våre erstatter den såkalte «plastkoppen». Bakgrunnen er gjentatte uønskede hendelser de siste årene og styret har mottatt flere oppfordringer fra beboerne om å oppgradere sikkerheten. Beboerne i Smedgata har testet løsningen det siste halve året og erfaringene herfra er gode.

Plastkoppene sin funksjon er å sikre at beboerne har en tilbakerømningsmulighet dersom det for eksempel skulle oppstå brann i tilknytning til fellesarealene våre. Dessverre opplever vaktmesterne til stadighet at koppene fjernes og de bruker mye tid og ressurser på å erstatte disse.

Styret har det siste året testet en ny løsning i utvalgte blokker i borettslaget der det har vært uønskede episoder for å se om det kan bidra til å øke sikkerheten. All erfaring fra så langt viser at den nye løsningen fungerer svært bra og vi utvider derfor løsningen til å omfatte hele borettslaget. Følg med på oppslag på infoskjermen i din blokk for nærmere opplysninger om når dette systemet blir installert hos deg.

Slik fungerer ny løsning

Den nye løsningen er designet for å kun benyttes ved en nødsituasjon. Du vil se en grønn, opplyst boks merket med «Emergency Door Release». Det hvite glasset kan trykkes inn og døren vil da åpnes. Når dette skjer vil en høy alarm starte for å varsle om at rømningsveien er i bruk. Styret og vaktmester har nøkkel for å tilbakestille denne alarmen og må kontaktes dersom alarmen blir utløst.

Plastkoppene som kunne rives av ved rømning blir nå fjernet siden de ikke lengre er nødvendige ved den nye løsningen.

Slik ser de nye boksene ut når de er på plass.

Tilrettelagt for brannvarslingsanlegg

Borettslaget har per i dag ikke et fellesanlegg for brannvarsling, men har de siste årene gjort tiltak for å øke brannsikkerheten ved å skifte ut alle de originale leilighetsdørene og korridordørene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at hver leilighet forblir en egen branncelle som hindrer/forsinker spredning av brann.

Neste steg for å øke brannsikkerheten ytterligere, slik styret ser det, er å installere et felles brannanlegg i alle fellesarealene i borettslaget. De nye sikkerhetsmekanismene som nå innføres er kompatibelt med brannvarslingsanlegg som benyttes i borettslag og offentlige bygg slik at vi med enkle grep kan koble dette til et eventuelt fellesanlegg i fremtiden.

Styret har nylig vurdert situasjonen ut i fra ute-temperatur og værutsikter, og har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra førstkommende torsdag, 26.09.2019. Borettslaget følger retningslinjene for fyring og i første omgang aktiveres radiatorene på stue/kjøkken-siden av blokkene.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode så vil radiator på soveromsdelen av blokkene aktiveres. Helt til slutt vil vi sette på radiatorene i fellearealene.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.
For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren

 1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
  2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
  3) Åpne termostat/ventilen igjen.
  4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Fra tid til annen kommer det spørsmål om hvorfor styret venter med å sette på varme eller at varmen er begrenset til deler av bygget. Vi skal derfor forsøke å svare kort på hvorfor vi velger å avvente med å sette i gang oppvarming av byggene våre.

Fyringsutgiftene er den største enkeltutgiftsposten til borettslaget og det er Fortum Fjernvarme (tidl. Hafslund) som leverer energi til varmtvann og alle radiatorene på Enerhaugen. Fjernevarmeprisene styres etter samme prinsipp som strøm og kostnadene ved forbruk av fjernvarme tilsvarer derfor strømpris inkl. avgifter og nettleie. Utgiftene til fjernvarme øker dermed i takt med strømprisene. I perioden fra 2015 – 2019 har for eksempel kilowattprisen for fjernvarme økt med 68 prosent, noe som er mye mer enn normal prisstigning, og det medfører dermed dyrere oppvarmingskostnader for borettslaget.

Styret ønsker å begrense energikostnadene så langt det er mulig ved å fyre mer etter behov og mindre etter gammel vane. Fyringsanlegget er veldig ineffektivt og dyrt i overgangen mellom sommer og høst, eller vinter og vår. Beboere som ønsker oppvarming av leiligheten i overgangen mellom årstidene kan benytte egen varmekilde som går på strøm. Vaktmesterne har elektriske varmeovner til utlån for beboere som ikke har anledning til å anskaffe sin egen. Ta kontakt med vaktmester@ebrl.no eller tlf 923 02 123.

Les forøvrig mer om fyring i borettslaget på nettsidene våre: www.ebrl.no/fyring/

Det er flere beboere som ønsker bytte ut det store balkongvinduet med ny og moderne skyvedør på sin balkong. Styret vedtok før sommeren at det ikke blir satt i gang nye runder før en eventuell større rehabilitering av fasadene i fremtiden. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre bytte av vindu i egen regi.

Litt om ansvarsforhold
I følge vedtektene våre er det borettslaget som har vedlikeholdsplikt og ansvaret for å skifte ut vinduer. Styret har tidligere åpnet opp for at beboerne selv kan bestille og betale for utskifting av det store stuevinduet ved balkongen og erstatte dette med en spesiell type skyvedør. Dette har vært gjennomført i styrets regi flere ganger tidligere basert på etterspørsel, sist gang i 2014. Bakgrunnen for dette er at mange beboere ikke ønsker å vente til en felles, fremtidig rehabilitering av fasader og vinduer i regi av borettslaget.

Beboere som tidligere har byttet til skyvedør har gjort dette for egen regning og risiko under de forutsetningene styret har satt.  Når styret legger frem en fremtidig plan for rehabilitering av fasader og vinduer i borettslaget må generalforsamlingen ta stilling til en eventuell økonomisk kompensasjon for andelseierne som har gjort denne oppgraderingen selv i nyere tid.

Vanskelig å finne entreprenør som tar slike oppdrag

På bakgrunn av flere henvendelser fra beboere de siste årene har styret jobbet med å finne frem til en eller flere entreprenører som er villig til å ta på seg slike oppdrag for borettslaget. Dessverre har det denne gangen ikke lykkes styret med å få til en avtale. Borettslaget har vært i dialog med svært mange av de seriøse og største dør- og vindus-entreprenørene som tar denne type oppdrag inkludert de firmaene vi tidligere har benyttet i borettslaget.

Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at det vil være uforsvarlig, spesielt på grunn av strengere HMS-krav de siste årene, å gjennomføre arbeidene ved bruk av lift på bakken eller kran på taket slik det har vært gjort ved tidligere prosjekter. Palmgren, som oppgraderte 20 slike balkongvinduer i 2014, melder at jobben var svært komplisert og at de vil stille strengere krav til sikkerhet neste gang. Omfanget og dimensjonene på det store stuevinduet og skyvedørene er av en størrelse som krever at arbeidene heretter vil måtte gjennomføres ved bruk av fastmontert stillas og at det benyttes stillasheis. De entreprenørene vi har vært i dialog med mener at denne løsningen vil være alt for dyr med mindre det gjennomføres samlet for alle vinduene i borettslaget.

Styret mener at det derfor vil være mer hensiktsmessig å se på muligheten for å gjøre en felles oppgradering av de store stuevinduene i forbindelse med en større rehabilitering av betong og fasader.

Posten snur og tilrettelegger for Enerhaugen

Som du har tidligere har kunne lese her på ebrl.no har Posten varslet at postutlevering fra Coop Mega Tøyen opphører 1. september. Posten informerte derfor om at alle pakker og brev som ikke passer inn i postkassen i en periode heretter vil bli utlevert på en Rema 1000-butikk på Hovin i Oslo (som er svært langt unna Enerhaugen). Styret har vært i dialog med Posten Norge for å høre om det er mulig å finne en midlertidig løsning som er enklere for alle beboerne på Enerhaugen.

Fredag ettermiddag (23. august) kom Posten tilbake til styret med et svar i saken og de varsler nå en endring som innebærer at Coop Extra i Borggata fra og med 3. september vil kunne tilby utlevering av pakker. Dette er et midlertidig tiltak i påvente av at Rema 1000 åpner ny Post i Butikk i Mega sine gamle lokaler på nyåret. Samtidig opprettes en ny Post i Butikk på Coop Prix Kampen som vil utføre banktjenester, utlevering av rekommanderte sendinger, postoppkrav og innlevering av brev og pakker.

I forbindelse med at Coop Mega på Tøyen legges ned 1. desember 2019 så er det besluttet nedstengning av Post i butikk-avdelingen allerede 1. september i år. I følge et skriv fra Posten så vil det medføre at kundene tilhørende postnummer 0651 (altså oss på Enerhaugen) heretter blir nødt til å hente pakker på Post i Butikk på Rema 100 Hovin. Dette er et utleveringsted som er langt unna Enerhaugen og vi har derfor tatt kontakt med ansvarlig hos Posten for vårt område for å få en nærmere forklaring.

Ansvarlig hos Posten Norge for vårt område, kan overfor borettslaget bekrefte at det dessverre blir slik på grunn av kapasitetshensyn. Postutleveringen på Coop Mega Tøyen er blant de største i landet og det er ikke mulig per i dag å fordele om all posten til en av de andre butikkene i nærheten. Derfor har blant annet vårt postnummer blitt midlertidig henvist til en avdeling på Hovin som vil ta unna våre pakker inntil Rema 1000 åpner sin butikk i januar 2020.

Posten ser at situasjonen ikke er optimal med tanke på avstanden fra Tøyen til Hovin i Oslo og de vil se på muligheter for å finne bedre løsninger.  Posten tilbyr «fritt valg av postkontor» og alle som netthandler kan bestille utleveringssted i nærheten av der de bor. Et aktuelt utleveringssted i nærheten av Enerhaugen Borettslag er Coop Extra Borggata, Postkontoret på Grønland og Coop Prix på Kampen.

Posten vil komme tilbake med mer informasjon dersom det lar seg gjøre å finne et bedre alternativ og beklager ulempene dette medfører for kundene på Tøyen i en begrenset periode.

Borettslaget er heldige som har flinke vaktmestere og ikke minst frivillige som også står på om sommeren for at vi som bor her skal ha det fint rundt oss. Vi ønsker å vise frem noen mindre og litt større prosjekter som gjør at det blir triveligere omgivelser for oss på haugen.

På sommeren prioriterer vaktmesterne utendørsprosjekter som blant annet maling, plenklipping, beplantning og luking av ugress. Her er noen av oppgavene de har jobbet med utendørs de siste ukene til glede for små og store.

Dette «luftetårnet» ved plenen langs veggen til Enerhauggata 7 var preget av slitasje, skader og gamle malingsrester. Det ble veldig fint etter at vaktmester Dan Terje reparerte skadene og la på noen nye strøk maling:

Nye planter langs muren

I tett samarbeid med Lise Barthel, vår flittige gartner og mangeårige Enerhaugenbeboer, har vaktmester Daniel jobbet med å grave opp gammel vegetasjon og planter langs muren på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7.

De gamle plantene som hadde en viss verdi har blitt tatt vare på av blomster-Lise og flyttet til et nytt bedd. Planterestene og ugress langs muren ble gravd opp og nye busker har nå kommet på plass.

Bort med ugresset

Vaktmester Daniel har den siste tiden jobbet med å forskjønne inngangspartiet langs Enerhauggata 7 og utenfor det gamle vaktmesterkontoret. Ugress har blitt luket bort, fiberduk og selvvanningssystem kommer på plass sammen med et tykt lag med bark. Dette vil begrense ugresset i fremtiden og beskytte plantene som vi ønsker skal vokse her. I tillegg plantes «Arkitektens trøst» langs veggen utenfor E7 som vil slynge seg oppover veggen og nye Rododendron-busker blir satt i jorden utenfor de store panoramavinduene ved det gamle vaktmesterkontoret.

Flere utendørsprosjekter de neste ukene

Vi er heldige som har mange gode krefter på Enerhaugen som hjelper til med å skape hyggelige uteområder. I tillegg til vaktmesterne og gartner-Lise vil vi også berømme Eivind Åse som styrer parsellene og blomstene langs Smedgata 34/32 og den nystiftede blomsterenggruppa som skal skape gode vekstmuligheter for blomster, bier og humler i borettslaget de neste årene.

De neste prosjektene som står for tur i sommer er blant annet rehabilitering av bord og benker ved grillområdene våre, omgjøring fra «sandkasse» til blomsterbed ved fellesområdet utenfor S34/32, luking og beskjæring av busker utenfor garasjen ved Enerhauggata 1 og maling langs mur og fasader.

Har du et tips om prosjekter som borettslaget og vaktmesterne bør ta tak i utendørs i sommer? Send en e-post til styret@ebrl.no.

Oslo Bysykkel åpner endelig bysykkelstativet som vi vant i OBOS sin konkurranse i fjor. Dette kan vi takke vår beboer Chris for som sendte inn forslaget og høyt engasjement fra beboerne våre.

Det har tatt sin tid med tillatelser med diverse etater, men torsdag ettermiddag står stativet klart og ferdig til bruk. Det vil være 25 låser og stativet står på nedsiden av Enerhauggata 3 (rett ved Gartnerløkka).

Åpning førstkommende torsdag med mulighet til å vinne premier

OBOS og Oslo Bysykkel spanderer is og kake, livemusikk med the Pueblo & Alex, og de vil dele ut gratis dagspass og lodde ut sesongabonnement.

Møt opp torsdag 20. juni kl. 17:00 ved bysykkelstativet for litt sukker, glade toner og muligheten til å vinne sesongkort på bysyklene.

Velkommen skal du være!

De populære bysyklene som preger gatebildet i Oslo vil bli mer synlige på Enerhaugen fremover. Bilde: Oslo Bysykkel.

Litt kaldere enn normalt for årstiden

Starten på mai 2019 har vært litt kaldere enn normalt for årstiden og oppvarming av leilighetene er avsluttet for sesongen. Beboere som ønsker oppvarming av leiligheten kan benytte varmeovn som går på strøm. Vaktmesterne har noen få varmeovner til utlån for beboere som ikke har anledning til å anskaffe sin egen. Ta kontakt med vaktmester@ebrl.no eller tlf 923 02 123.

Les forøvrig mer om fyring i borettslaget på nettsidene våre: www.ebrl.no/fyring/

Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå på hele året for å unngå eventuelle fuktskader.

Leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, ulike solforhold med mer fører til variasjoner i temperatur mellom leilighetene. Det er med systemet Enerhaugen har umulig å oppnå perfekt temperatur i alle leiligheter, derfor forventes det at beboere i noen grad enten må supplere med flere varmekilder for egen regning, eller slippe inn kald luft med jevne mellomrom for å oppnå den temperaturen de selv mener er mest behagelig.

Når anlegget startes opp, bør hver beboer lufte alle radiatorer i egen leilighet.

Fyringssesongen
 • Normalt startes fyringssesongen for høsten 15. september. Normalt avsluttes fyringssesongen 15. mai.
 • For varmen til stue- og kjøkkensiden skal styret vurdere oppstart av fyring i løpet av den første kuldeperioden som varer over mer enn to dager etter 15. september. Hva som forstås som kuldeperiode er opp til styret å vurdere.
 • For varmen til soveromsiden skal styret vurdere oppstart av fyring når fyring på stuesiden er startet, og det er sannsynlig at kulden holder seg etter 15. september.
 • All varme skal vurderes stengt fra og med første vedvarende varmeperiode etter midten av april.
 • Fyringen skal starte i stuene og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i fellesarealer.
 • Fyring skal stenges først i fellesarealer, deretter på soverom og til slutt i stue og kjøkken.
Romtemperatur
 • Temperaturene som er omtalt her er veiledende for hvordan anlegget skal stilles inn, ikke absolutte grenser for den faktiske temperaturen i hver enkelt leilighet.
 • Styringssystemet skal stilles slik at det er en temperatur mellom 20C og 25C
 • Det skal være svak varme i rørene på badet hele sommeren gjennom.

For å holde husleien så lav som mulig for beboerne venter styret som regel med oppstart av varmeanlegget på høsten inntil vi vet at det er nødvendig og at vi oppnår ønsket effekt. Virkningsgraden på et varmeanlegg av den typen vi har på Enerhaugen er svært lav når utetemperaturen er høy, mens driftskostnadene starter med en gang anlegget setter i gang.

På våren kan vi få motsatt problem, fordi det er komplisert å skru av anlegget. Korte varmeperioder utendørs kan oppstå, mens anlegget fortsatt står på. Dette er vanskelig å unngå, fordi vi ikke kan skru av anlegget den ene uken, for så å skru det på igjen neste uke. Slik er rett og slett ikke anlegget bygget.

Lufting av radiatoren

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

Lager radiatorene eller vannrørene lyd, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting – også ellers i året.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
 1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
 2. Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når dere ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
 3. Åpne termostat/ventilen igjen.
 4. Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Husk at radiatorer er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes.

Velkommen til årets generalforsamling i Enerhaugen Borettslag, onsdag 3. april kl 18:00.

Møtet foregår i møterom «Parken» i første etasje på Aktivitetshuset K1 (Kolstadgata 1, inngang ved Tøyen Skole).

Ta med deg generalforsamlingsheftet du har fått utdelt og husk å fylle ut registreringsblanketten på forhånd. Vel møtt.

Du kan også lese innkallingen digitalt ved å trykke her.

 

Hilsen styret

I forbindelse med etableringen av de nye informasjonstavlene i borettslaget i februar 2019 mottok styret en del spørsmål om de nye tavlene per e-post. Vi har valgt å liste opp alle spørsmålene i denne artikkelen og svarer etter beste evne. Dersom du sitter igjen med flere spørsmål etter å ha lest denne artikkelen er du alltid velkommen til å sende oss en e-post: styret@ebrl.no

Hva skal vi med disse informasjonsskjermene når vi allerede har så mange andre informasjonskanaler i borettslaget fra før?

Styret oppfatter at det er et stort behov for informasjon om det som til enhver tid foregår i borettslaget. Vi har mange kanaler for å informere som blant annet inkluderer nettsidene våre, e-post, brev/rundskriv, Enern, SMS og oppslag. Vi vet at det er mange av beboerne våre som ikke benytter seg av nettsidene våre, spesielt flere eldre har uttrykt bekymring for at de ikke får med seg det som publiseres der. Det er også mange beboere som ikke har tegnet seg for SMS-tjenesten.
Oppslag i blokkene og rundskriv i postkassene er en effektiv kanal som når mange, men det er svært ressurskrevende og vi opplever at oppslag blir fjernet fra tavlene uten at vi er klar over det.

Fordelen med en infoskjerm er at vi når mange beboere raskt og effektivt. Vaktmester eller styret kan fortløpende publisere statusoppdateringer på saker som er under utvikling og velge om informasjonen skal vises i en eller flere blokker med et tastetrykk.

Beboerne kan også publisere meldinger til sin boligblokk ved å sende ut en SMS til et nummer som står på skjermen. På den måten kan beboerne for eksempel varsle om planlagte oppussingsarbeider eller det kommende 50-årslaget som er under planlegging.

Hvorfor fikk ikke beboerne mene noe om dette før beslutningen ble tatt?

Styret er valgt av generalforsamlingen til å forvalte borettslaget sine midler, sørge for forsvarlig drift og vedlikehold og tar veldig mange beslutninger på vegne av beboerne i løpet av et år. Innkjøp av infoskjermer til inngangspartiene våre er å anse som en mindre økonomisk investering og oppgradering av de allerede eksisterende oppslagstavlene. Det er generalforsamlingen som er det demokratiske beslutningsorganet i borettslaget og det er kun unntaksvis i forbindelse med større investeringer og omfattende vedlikehold som innebærer kjøp/salg av eiendom eller låneopptak at det blir innkalt til ekstraordinære generalforsamlinger.

Det vil alltid være ulike synspunkter på de estetiske aspektene ved innkjøp av for eksempel benker, tavler eller postkasser. Styret må derfor etter best evne forsøke å ta beslutninger til beste for beboerne og finne den løsningen som vi tror flest blir fornøyd med.

Plasseringen bekymrer meg også, da det kan se ut som om alt av borettslagsinformasjon blir synlig fra utsiden av blokka. Er dette forsvarlig?

I hovedsak kommer vi til å publisere informasjon her som også er offentlig tilgjengelig på nettsidene våre, men fordelen er at dette er en kanal som enkelt når alle i borettslaget – ikke bare de som oppsøker ebrl.no. Informasjon som vil komme på infoskjermene er løpende oppdateringer om driftsstans på heiser, utsetting av containere, stenging av vann etc.  Det er ikke snakk om publisering av sensitiv informasjon på tavlene.

Vi vil fortløpende vurdere innholdet som blir publisert.

Hva koster informasjonstavlene for borettslaget?

Styret har inngått en avtale om innkjøp av seks skjermer med stålramme og beskyttelsesglass inkludert levering og montering for om lag kr 15 000,- per oppgang. Dette er en svært gunstig avtale da monteringskostnadene inkludert elektrisk installasjon i seg selv er en betydelig kostnad, i tillegg til verdien på selve skjermen.

I tillegg kommer en mindre kostnad til årlig lisens for bruk av den medfølgende programvaren som også inkluderer en egen SMS-løsning for beboerne.

Skal det virkelig være reklame i inngangspartiet vårt, eller er dette noe dere kan velge bort?

Etter det styret har fått vite er det ikke mulig å velge bort reklame på skjermene per i dag.

Leverandøren av tjenesten, Styretavla, har lovet at reklamen som vises på skjermene skal være mest mulig lokalt tilpasset. Det er ikke mulig for store globale aktører å kjøpe reklameplasseringer her. Det er kun en begrenset del av skjermen som er satt av til reklame.

Elektroniske infotavler tas i bruk av flere og på flere steder. Mange sameier, borettslag, legekontor, apotek, kommuner og foretak har allerede tatt i bruk slike informasjonstavler. Reklame er en del av finansieringen av forretningsideen og driften til leverandører av infoskjermer. Vi har undersøkt både priser og betingelser fra flere leverandører. En av grunnene til at valget falt på Styretavla er at de har satt klare begrensninger og føringer på andel reklame per skjerm, i tillegg til at de prioriterer lokale annonsører. Det er også den eneste leverandøren styret har funnet som også inkluderer en løsning der beboerne kan sende inn oppslag til skjermen per SMS.

NRK Super kommer på besøk og skal filme i borettslaget. 

Dette er i forbindelse med en opptak til en ny barneserie.
Opptakene vil skje nede ved kunstveggen og kjellerinngangen til Enerhauggata 3 den 19 mars fra 08:00 til 14:00.

Vi ber derfor beboerne ta litt ekstra hensyn i forbindelse med filmopptakene denne dagen og så får vi glede oss over at borettslaget vårt kommer med i en TV-serie for barn i fremtiden. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon dersom vi får det fra NRK på et senere tidspunkt.

Vi har fått på plass en ny avtale for renhold og det nye selskapet heter NovaRen. De vil starte med å vaske ned alle blokker i løpet av den første måneden og oppstart for avtalen er allerede i begynnelsen av april 2019. Fra og med mai vil de gå i gang med normalt renhold i borettslaget.

Som mange beboere er kjent med så har borettslaget mange korridorer og originale løsninger, så vi må la det nye selskapet få gjort seg litt kjent før vi kan forvente at alt er på stell.

Husk at tilbakemeldinger om dårlig renhold i borettslaget kan sendes til dagligleder@ebrl.no. Vi blir ekstra glad når du dokumenterer dette med bilder og konkrete eksempler.


Viften i S34 byttes ut

Dette gjelder viften som suger luft ut av alle leilighetene, men som nå ikke fungerer lengre. Styret har gjort en vurdering på saken og kommet fram til at det er mer hensiktsmessig å bytte den ut, enn å reparere den 20 år gamle viften.

Dette byttet vil skje så snart det lar seg gjøre, men er avhengig av bestillingstid og ombygging.

Grunnet utskifting av noen ventiler i fyr-rommet, vil vannet bli avstengt 14 mars mellom klokken 09.00 – 15.00 i Enerhauggata 3 og Enerhauggata 1.

Dette er en konsekvens av en tidligere lekkasje på fjernevarmeanlegget til Fortum som borettslaget er tilknyttet.

Vannstengingen kan bli en kortere periode, men grunnet usikkerhet rundt varigheten av arbeidet kan man ikke regne med at vannet er tilbake før 15.00 samme dag.

Vi beklager alle ulemper dette medfører, men presiserer at det er en nødvendighet for videre sikker drift av anlegget.

Har du grønne fingre? Har du lyst til å dyrke egne grønnsaker eller urter?

Det finnes ledige parseller i borettslaget. Hvis du ønsker en egen pallekarm (parsell), ta kontakt med Hagelaget ved å sende en post til hagelaget@ebrl.no

Hagelag-styret søker nye medlemmer!
Om du er ekstra engasjert i det som spirer og gror i borettslaget, så søker Hagelag-styret også nye medlemmer. Ta kontakt!

Inngangspartiene våre blir i disse dager oppgradert med nye elektroniske informasjonstavler. Samtidig som de nye skjermene kommer på plass blir dagens oppslagstavler og korktavler fjernet.

Hva menes med digital informasjonskjerm?

Det blir montert en digital informasjonstavle som henger synlig inne i inngangspartiet til hver blokk. Dette er i praksis en digital oppslagstavle der styret, daglig leder og vaktmester kan informere løpende om saker som angår hele borettslaget, blokka eller f.eks. en enkelt stige. Her vil det blir publisert viktig informasjon som for eksempel kommende vedlikeholdsarbeider, stenging av varmtvann eller vannlekkasjer. I tillegg vil det bli lagt ut informasjon om kommende generalforsamlinger, beboermøter og fellesarrangementer i regi av borettslaget.

Beboere kan også legge ut oppslag og nabovarsel ved å sende en SMS til et eget telefonnummer som deretter blir publisert på TV-skjermen. Infoskjermen vil gjøre det enklere for borettslaget og beboerne å få ut relevant og viktig informasjon raskt. Særlig i forbindelse med større prosjekter de kommende årene vil dette være en viktig bidragsyter til å få ut informasjon til alle beboerne, også de som ikke benytter de andre elektroniske kanalene våre som www.ebrl.no eller Facebook-gruppen til borettslaget.

Byttehyllene blir midlertidig tatt bort

Byttehyllene blir tatt ned i forbindelse med noen omrokeringer i denne prosessen. Hyllene har blitt et populært tilbud blant mange av beboerne våre. Det er dessverre en utfordring at det tidvis samler seg mye søppel i og rundt hyllene og vi ønsker å finne en ny plassering som reduserer dette problemet. I tillegg ønsker vi å erstatte dagens hyller med en ny type som passer bedre inn i inngangspartiene våre.

Vi håper at disse endringene bidrar til at beboerne heretter får raskere informasjon om viktige endringer.

De første oppgraderingene skjer i februar, men vi blir dessverre nødt til å fjerne byttehyllene allerede nå. Mer praktisk informasjon kommer etter hvert.

Generalforsamling 2019 og forslagsfrist

Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag onsdag 3. april 2019. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 10. februar 2019.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Slik sender du inn forslag

I forslaget ditt bør du:

 • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over

Du sender forslaget til dagligleder@ebrl.no. Fristen er 10. februar 2019.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo. Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med daglig leder i god tid før forslagsfristen. Daglig leder er normalt tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl 17 og 18 på kontoret i Smedgata 32, men det er også mulig å ta kontakt for å gjøre en avtale utenom ordinær besøkstid.

Valgkomiteen søker flere kandidater til styret i borettslaget

Har du glemt å nominere? Det er ikke for sent å komme med forslag!
Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer, samt medlemmer til valgkomiteen.

Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende, og du kan alltids ombestemme deg etterpå. Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han er villig. Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 17.02.2019.

Hilsen valgkomiteen

E-post: valgkomite@ebrl.no

Sølvi Tennstrand, Enerhauggata 5, mob. 473 49 976

Frode Lagset, Enerhauggata 7, mob. 930 79 997

Tonje Reinsvollsveen, Enerhauggata 7, mob. 476 46 830

 

For å gjøre borettslaget skinnende rent til jul har Royal Renhold nå vasket alle vinduer i fellesarealene. De har også igangsatt arbeidet med å bone gulvene i fellesarealene, og arbeidet med rengjøring har allerede startet.

Her er planen for resten av prosessen:

Mandag 17 desember
Smedgata 34 og Enerhauggata 7:
Boning starter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Tirsdag 18 desember
Enerhauggata 7:
Boning fortsetter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Onsdag 19 desember
Enerhauggata 5 og Enerhauggata 3:
Fellesarealer skures ned og klargjøres for boning. Matter og andre gjenstander må fjernes fra fellesarealer.Boning starter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Torsdag 20 desember
Enerhauggata 5 og Enerhauggata 3:
Boning fortsetter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Torsdag 27 desember
Enerhauggata 1 og Smedgata 32:
Boning starter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00. Gulvene vil bli skuret ned og klargjort, muligens en av juledagene i forkant av boningen.

HEISENE I HØYBLOKKENE
De blir tatt i tur og orden og det vil bli satt opp varsel mens dette arbeidet pågår. Mest mulig av arbeidet med heisene vil foregå på nattestid når de er minst i bruk.

Vi gjør oppmerksom på at gulvene tidvis kan være svært glatte under denne prosessen.

 

 

OBOS opplever for tiden problemer med fakturering av felleskostnader på avtalegiro og efaktura. Årsaken til feilen er foreløpig ukjent. OBOS jobber med å løse problemet og vil sende ut nye giroer til de av borettslagets beboere som har blitt berørt.

Greier du ikke å vente kan du allerede nå få utestående beløp og kid-nummer tilsendt på SMS. Dersom du ønsker det, gjør følgende:

Send en SMS med kodeord OBOS KID til 1929.

Du vil motta utestående saldo og betalingsinformasjon til din mobiltelefon.

Alle spørsmål som omhandler feilfakturering og eller manglende fakturering rettes til:

OBOS Innbetalingsservice
Telefonnummer: 22 86 55 00
E-post: innbetalingsservice@obos.no

Den lille lekebilen som står på plenen mellom E5 og E7 begynte å se ganske trist og sliten ut. Den har nå fått en overhaling, og har blitt både reparert og malt. Den skulle nå klare seg fint gjennom vinteren, til glede for Borettslagets unge og kommende sjåfører.

Kunstveggen i Brannveien flyttes

Kunstveggen i Brannveien fjernes nå grunnet arbeidene som pågår der.
For de som savner dem: den blir ikke helt borte, den flyttes og settes i disse dager opp utenfor E3.

Varme på soveromssidene

Etter en nøye vurdering ble det på styremøtet i kveld, 29.10.18, vedtatt oppstart av fyringsanlegget på soveromssiden av blokkene. Vaktmesterne vil i løpet av morgendagen starte med å skru på varmeanlegget som dekker østsidene av blokkene, det som normalt omtales som soveromssiden. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før alle stigene er åpnet for varme.

Styret minner om at det kan være lurt å lufte radiator i oppstarten da det fort kan oppstå luftlommer i rørene som både lager ulyder (såkalte «surklelyder») og hindrer at anlegget gir full effekt.

Årsaken til at styret avventer med å skru på hele anlegget med en gang er at fyring er en av de aller største utgiftene til borettslaget. Styret ønsker med dette å bidra til at andelseierne reduserer kostnadene i den delen av perioden når anlegget er minst effektivt, nemlig i overgangsfasen mellom den varme og kalde sesongen.

Se ellers www.ebrl.no/fyring for mer informasjon om fyring i borettslaget.