Aktuelt

Rubicon TV skal lage en ny sesong av HBO serien “Beforeigners”, og de vil spille inn flere scener i nabolaget vårt den 25., 26. og 28. januar. TV-produksjonen har fått tillatelse av styret i borettslaget og en av scenene skal blant annet delvis spilles inn i kjelleren i Enerhauggata 3.

Det vil bli en del folk, lysrigg og utstyr i området når det filmes. Det vil også være en ambulanse i utrykning i Enerhauggata (26. januar) samt bål på gangveien på nedsiden av blokk nummer 3 (25. januar). Denne er i forbindelse med filming og utføres av fagfolk tilknyttet produksjonen.

TV-innspillingen vil medføre noen konsekvenser for gateparkering og trafikkavvikling i Enerhauggata. Det vil nemlig ikke være mulig å ha biler parkert mellom Enerhauggt 3, 5 og 7 disse dagene (det gjelder begge sider av veien). Gata vil også sperres for gjennomkjøring i perioder med omkjøring via Jens Bjelkes gate og Sørligata. Produksjonsselskapet beklager ulempene dette medfører.

Trykk her for å lese nabovarselet fra Rubicon for mer detaljert informasjon om hva som skal skje og hvordan dette påvirker deg.

Borettslaget har inngått en avtale med Posten Bring om leveranse av pakker i en boks som står i bakgården til Smedgata 32/34, ved siden av papircontainerne. Avtalen gjør at du kan velge å få varer som bestilles på nett levert til Pakkeboksen. Enn så lenge er det kun Posten Bring som benytter seg av løsningen, men de ser på mulighetene for at også andre fraktleverandører og/eller samarbeidspartnere kan benytte løsningen i fremtiden.

Hva betyr det for deg, og hvordan fungerer det?

Neste gang du bestiller varer fra en leverandør som tilbyr hjemlevering kan du velge å få levert varene til den nye pakkeboksen, «Pakkeboks Enerhaugen». Dette fordrer at leverandøren har en avtale med Posten Bring. Pakken blir da levert i en av boksene i bakgården og kan åpnes ved hjelp av en app på telefonen din. Det betyr at du kan hente varene døgnet rundt og når det passer best for deg.

Les mer om Pakkeboks og last ned appen Pakkeboks på Postens sider: https://www.posten.no/motta/hente-selv/pakkeboks

Hva innebærer det for borettslaget?

Løsningen koster ingenting for borettslaget, men vi låner til gjengjeld bort en del av arealet i bakgården vår til formålet. Avtalen borettslaget har inngått med Posten er frem til 2026, men den åpner også opp for en kortere oppsigelsesperiode dersom vi ønsker å avslutte samarbeidet før den tid. Posten tar seg av det praktiske, som installasjon, vedlikehold og eventuelle reparasjoner. Pakkeboksen trenger ikke strøm- eller nettilgang og har batteridrift som håndterer den tekniske løsningen. Vi har mulighet for å flytte boksene til en ny plassering i samarbeid med Posten, men nå vil vi først teste ut dagens plassering for å samles litt erfaringer før vi eventuelt gjør noen justeringer. Vi håper tilbudet blir populært blant beboerne våre og er villig til å gjøre endringer ved behov.

Styret i Enerhaugen Borettslag har nylig vedtatt at også årets generalforsamling gjennomføres digitalt fra 7. – 15. april. Dette er i tråd med OBOS sin anbefaling for større borettslag om å gjennomføre møter digitalt av smittevernmessige hensyn.

Frist for å sende inn forslag

Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 1. februar 2021.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

  • skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til og hvorfor du mener dette er viktig
  • formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
  • send forslaget på e-post til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 1. februar 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Slik fungerer digital generalforsamling

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner onsdag 7. april og vil lukkes etter åtte dager den 15. april. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet.

Innkalling med årsregnskap, beretning, innkommende saker og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler vil gis anledning til å levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Har du registrert riktig kontaktopplysninger?

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no eller Vibbo.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

Midlertidig forskrift om digitale møter kan bli permanent

Regjeringen åpnet opp for et midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen i 2020 i en egen koronaforskrift. Forskriften gir midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne. Regjeringen foreslo høsten 2020 at den midlertidige løsningen gjøres til en fast ordning og forslaget har nylig vært ute på høring. Lovforslaget kommer som følge av de erfaringer man har gjort seg etter koronaforskriften. Inntil lovforslaget er behandlet ferdig i Stortinget forventer OBOS at myndighetene også i 2021 vil gi borettslag midlertidig adgang til å avholde digital generalforsamling som følge av pandemien.

Den tidligere vaktmesterleiligheten til Alf har nylig blitt satt i stand. Driftsleder Daniel har med god hjelp av de andre vaktmesterne byttet gulv på soverommene, malt alle rom, gjort utbedringer på balkongen og fått på plass ny belysning. Styret har besluttet å leie ut leiligheten på en tidsbegrenset periode på inntil ett år i påvente av en beslutning fra generalforsamlingen om hva som skal skje videre.

Kjenner du noen som trenger et midlertidig sted å bo og som vil flytte til Enerhaugen borettslag? Vi vil gjerne ha inn en hyggelig person som kan ta vare på den fine leiligheten i en begrenset periode. Du finner annonsen på Finn.no – trykk her for å se leiligheten.

Borettslaget har fått henvendelser om at luftkanalene på bad og kjøkken enkelte steder har dårlig luftgjennomstrømning. Det er derfor nylig gjennomført kontroll og stikkprøver for å sjekke tilstanden i borettslaget. Det viste seg at flere av kanalene er tette og tiltak må derfor settes inn. Sist gang ventilasjonskanalene ble renset var for åtte år siden. Kanalene bør kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Målet er å oppnå bedre luftavtrekk og inneklima i leilighetene våre.

Driftsleder har på oppdrag fra styret gjennomført en anbudsrunde med tilhørende befaring. Vi har fått inn sammenlignbare tilbud fra tre spesialister på området. I denne prosessen har vi utfordret alle aktørene på spesielt to forhold. Det dreier seg om tiltak knyttet til koronasituasjonen og hensynet til asbestholdige materialer i luftesjaktene våre.

Etter en grundig vurdering har borettslaget inngått avtale med Din Ventilasjon AS som vil rense og kontrollere alle avtrekkskanalene i borettslaget. Det innebærer at de må ha tilgang til samtlige leiligheter for å komme til avtrekksluker på bad og kjøkken.

Arbeidene starter opp i januar 2021

Arbeidene vil starte opp andre uken i januar og pågå i 4-6 uker. Selskapet jobber seg systematisk gjennom alle leiligheter i en blokk før de går videre til neste. Det legges en konkret plan med dato og klokkeslett for hver enkelt leilighet. Informasjon om dette vil komme ut til beboerne i god tid før arbeidene starter opp. Dersom det planlagte tidspunktet ikke passer vil det være mulig for beboerne å gjøre nye avtaler med selskapet på en alternativ dato. Din Ventilasjon AS har lovet å være svært fleksible for å finne gode løsninger. Vi understreker at du som andelseier er pålagt å slippe inn håndverkere som skal gjennomføre nødvendig service for borettslaget. Andelseiere som ikke holder avtaler kan måtte betale et gebyr for kostnader knyttet til gjentakende forsøk.

Setter inn egne koronatiltak

Avtrekkskanalene til borettslaget er konstruert i samme periode som bygningene på 1960-tallet. Det planlegges derfor for en del HMS-tiltak som skal sikre en god og trygg gjennomføring av jobben. Selskapet og dets samarbeidspartnere vil stille enda høyere krav til kvalitet i gjennomføringen enn de retningslinjene som allerede foreligger fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet. Det vil blant annet bli installert egne kraftige vifter med spesielle filter som suger opp alle løse partikler mens arbeidene pågår. Din Ventilasjon AS benytter nylonbørster som sikrer skånsom behandling av alle overflater og arbeiderne vil benytte hansker, beskyttelsesmasker og desinfisere alle berøringspunkter i leilighetene. 

Har du spørsmål allerede nå?

Selv om selskapet har inngått samarbeidsavtale med to andre firmaer vil beboerne og borettslaget kun forholde seg til Din Ventilasjon AS som fast kontaktpunkt. Ved spørsmål til jobben så vil det være mulig å ringe eller sende en e-post. Geir Eriksen er daglig leder i Din Ventilasjon AS og han treffer du på telefonnummer 993 56 295 og per epost: geir@dinventilasjon.no

Den konkrete planen med dato og klokkeslett for hver enkelt leilighet er ikke klar enda, men så snart den foreligger kan Remi Ødegaard kontaktes for å gjøre eventuelle endringer og tilpasninger, telefon 40 00 26 61 eller epost: remi@dinventilasjon.no

Styret vedtok i sist møte, 2. november 2020, en justering av felleskostnadene til borettslaget gjeldende fra 1. januar 2021. Endringen er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Felleskostnadene vil øke med 2 % fra dagens nivå og endringen trer i kraft fra januar 2021. Internett og TV-delen av husleien er ikke berørt i denne omgang.

Noen regneeksempler som viser hvordan dette påvirker felleskostnadene på ulike leilighetstyper:

Liten leilighet
I dag betaler andelseier kr 3840 per måned (felleskostnader kr 3500 + internett/TV kr 340). I januar 2021 endres beløpet til kr 3910 per måned, altså en økning på kr 70 per måned.

Mellomstor leilighet
I dag betaler andelseier kr 5140 per måned (felleskostnader kr 4800 + internett/TV kr 340). I januar 2021 endres beløpet til kr 5236 per måned, altså en økning på kr 96 per måned.

Stor leilighet
I dag betaler andelseier kr 5840 per måned (felleskostnader kr 5500 + internett/TV kr 340). I januar 2021 endres beløpet til kr 5950 per måned, altså en økning på kr 110 per måned.

Dette er kun ment som eksempler på tre ulike leiligheter, men vi gjør oppmerksom på at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser. Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense kan det være lurt å ta kontakt med banken allerede nå for å endre denne.

Etter en nøye vurdering ble det på styremøtet i kveld, 02.11.20, vedtatt oppstart av fyringsanlegget på soveromssiden av blokkene fra og med mandag 9. november. Vaktmesterne vil derfor starte med å skru på varmeanlegget som dekker østsidene av blokkene, det som normalt omtales som soveromssiden fra og med denne datoen. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før alle stigene er åpnet for varme.

Styret minner om at det kan være lurt å lufte radiator i oppstarten da det fort kan oppstå luftlommer i rørene som både lager ulyder (såkalte «surklelyder») og hindrer at anlegget gir full effekt.

Årsaken til at borettslaget avventer med å skru på hele anlegget med en gang er at fyring er en av de aller største utgiftene til borettslaget og styret følger retningslinjene for fyringsanlegget som sier at stuesiden settes på først. Styret ønsker med dette å bidra til at andelseierne reduserer kostnadene i den delen av perioden når anlegget er minst effektivt, nemlig i overgangsfasen mellom den varme og kalde sesongen.

Se ellers www.ebrl.no/fyring for mer informasjon om fyring i borettslaget.

I forbindelse med koronasituasjonen har vi dessverre blitt nødt til å legge ned tilbudet med «åpent styrerom» inntil smittesituasjonen i Oslo blir bedre. Åpent styrerom har vanligvis vært tilbud til deg som beboer/andelseier i Enerhaugen Borettslag på mandager fra kl 17. Vi vil gå ut med ny informasjon så snart vi gjenoppretter ordningen.

Du kan fortsatt få hjelp og svar på praktiske spørsmål som er relevant for deg som beboer i Enerhaugen Borettslag, men du blir nødt til å gjøre en avtale på forhånd dersom du ønsker å møte en representant for styret. Det er også mulig å kontakte styret skriftlig per e-post for å få svar på ulike tema som for eksempel: bruk av fellesvaskeri og kjøp av vaskebrikke, leie av parkeringsplass, oppussing, varmtvann/fyring, bestilling av nøkler og andre ting du måtte lure på.

Du kommer i kontakt med styret per e-post: styret@ebrl.no og telefon: 923 02 123 (tast 1 for styret). 

Prosjektet langs Brannveien som borettslaget har jobbet med i flere år ble nylig godkjent av Plan og Bygningsetaten i Oslo Kommune. Vi har derfor fått tillatelse til å sette spaden i jorda og iverksette de spennende planene våre. Arbeidene med å etablere nytt utsiktsplatå og Oslos lengste buldrevegg er i gang.

Braathen Landskap er utførende entreprenør og prosjektet følges opp av OBOS Prosjekt i tett samarbeid med styret.

Se nabovarsel for uke 40 til 43 og riggplan fra Braathen som forklarer hva som skal skje de nærmeste ukene og hvordan det påvirker beboerne våre. Vi gjør oppmerksom på at anleggsarbeiderne til Braathen vil benytte seg av toalettfasilitetene i vaskeriet tilhørende Enerhauggata 7.

Les mer i siste nummer av Enern for mer detaljer om de spennende planene for dette området som er nedenfor høyblokkene våre.

Skisse/illustrasjon fra Lala Tøyen som viser utsiktsplatå og buldrevegg når prosjektet er ferdig. Vi tar forbehold om endringer som kan oppstå underveis i prosjektet.

Med rekordhøy deltakelse som omfattet mer enn 50 % av andelseierne er den digitale ekstraordinære generalforsamlingen om rehabilitering av garasjeanleggene nå avsluttet. 98 % av de som deltok på møtet stemte digitalt og to prosent av deltakerne sendte inn papirstemmeseddel. Antall stemmer som kom inn til støtte for styrets forslag var 176 som dermed gir et klart flertall og tilslutning til prosjektet.

Hele protokollen med alle detaljene kan lastes ned på www.vibbo.no/enerhaugen

Styret vil nå gå i dialog med entreprenør for å avklare oppstart og fremdrift vedrørende garasjeprosjektet og rørfornying av bunnledningene. Informasjon om prosjektene vil bli publisert løpende på infoskjermene og på nettsiden til borettslaget.

Styret har nylig vurdert situasjonen ut i fra ute-temperatur og værutsikter, og har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra førstkommende fredag, 25.09.2020. Vi gjør oppmerksom på at det i høyblokkene kun er radiator på stue/kjøkken-siden som blir aktivert i første omgang i henhold til retningslinjene for fyring. Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode vil deretter radiator på soveromsdelen av høyblokkene aktiveres. Varmen i fellesarealene blir satt på helt til slutt.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.
For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
3) Åpne termostat/ventilen igjen.
4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Septemberutgaven av borettslagsavisen Enern er nå tilgjengelig digitalt. I dette nummeret kan du blant annet lese siste nytt om Brannveien, om oppussing av fasaden til Smedgata 32, om det nye kunstgalleriet i nabolaget og andre små og store saker som foregår i borettslaget.

Du finner en PDF-versjon av papirutgaven her.

Den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen om rehabilitering av garasjeanleggene åpner mandag 21. September kl 12:00. Andelseiere som har registrert riktig telefonnummer og gitt samtykke til digital kommunikasjon hos OBOS vil få en invitasjon på SMS når møtet åpner. Dersom du ikke har mottatt invitasjon til å delta i løpet av mandag formiddag er det fordi a) OBOS ikke har registrert riktig telefonnummer på deg eller b) du har ikke gitt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Det er allikevel mulig å avgi stemme digitalt dersom du ikke har mottatt invitasjon. Du kan logge deg inn allerede nå og registrere samtykke:

www.vibbo.no/enerhaugen
NB: Det kan være du blir bedt om å bekrefte identiteten din ved bruk av bank-ID eller bank-ID mobil.

Selve møtet vil pågå i åtte dager og lukkes automatisk tirsdag 29. September kl 12. Det er mulig å kommentere på saker og avgi eller endre stemmegiving helt frem til møteslutt. Andelseiere som ønsker å levere manuell stemme på papir kan legge stemmeseddel i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i Smedgata 32. Stemmeseddel må være fysisk levert innen kl 12 (det holder ikke med poststempel). Dersom andelseiere deltar både digitalt og på papir så vil den digitale stemmen telle og papirstemmen blir forkastet.

Styret har bedt om spørsmål og kommentarer fra andelseierne i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen vedrørende rehabilitering av garasjeanleggene. Det kom inn totalt fem henvendelser innen fristen mandag 14. september og styret har nå svart ut alle spørsmålene.

Trykk her for å lese spørsmål og svar. Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet også vil bli trykket opp i neste nummer av Enern som kommer ut mandag 21. september.

Styret har besluttet at fasaden til Smedgata 32 skal få et nødvendig løft i form av vask og flere strøk med maling. Det har de siste årene begynt å danne seg svertesopp, spesielt på nord- og østsiden og fasaden har ikke vært malt på mange år. Det vil derfor bli satt opp stillas i løpet av denne uken og vaktmesterne vil deretter gå i gang med vask og maling. Målet er å bli raskest mulig ferdig og vi håper at stillasene kan tas ned innen en måneds tid. Fasaden vil bli malt i samme farge som er benyttet på muren i hagen, altså en lysere gulfarge. Les mer om fargevalget i denne saken.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre beboere mens arbeidene pågår. Vi er derimot helt sikre på at det ferdige resultatet blir kjempefint og at det vil vesentlig løfte inntrykket av blokka.

Styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling som vil omhandle rehabilitering av garasjeanleggene. Opprinnelig skulle saken blitt behandlet på et møte i mars, men som følge av Covid19-situasjonen ble dette utsatt på ubestemt tid. Vi har gjort noen mindre justeringer på saken siden sist og styret legger den nå frem på nytt i digital versjon av smittevernhensyn. 

Du kan lese sakspapirene allerede nå – trykk her for å laste ned dokumentet. 

Den ekstraordinære, digitale generalforsamlingen vil avholdes 21. til 29. september.  Du kan allerede nå, i forkant av møtet, sende inn spørsmål til styret med frist for innsending av spørsmål satt til mandag 14. september. Les mer om dette lengre ned i denne artikkelen. 

Hva med de andre sakene som også var planlagt behandlet på mars-møtet?

Saken om rehabilitering av bunnledningene anser styret som helt ordinært og nødvendig vedlikehold. Prosjektet kan gjennomføres ved bruk av borettslagets oppstarte midler og krever ikke låneopptak. På bakgrunn av dette krever ikke saken om rehabilitering av bunnledningene behandling i ekstraordinær generalforsamling. Det er også en forutsetning at bunnledningene rehabiliteres i forkant av garasjeprosjektet for å redusere kompleksitet og kostnader. Styret kommer tilbake med mer informasjon om bunnledningsprosjektet, men slik det ser ut nå kan det gjennomføres ved hjelp av pumpeteknologi som reduserer de negative konsekvensene for beboerne mens arbeidene pågår. På grunn av coronoasituasjonen har det vært viktig for styret å ta hensyn til smittevern og derfor unngå felles dusj- og toalettkabiner i bakgården. Det betyr at styret legger opp til at beboerne i størst mulig grad kan benytte vann og avløp som normalt i egen leilighet mens arbeidene pågår.

Salg av tjenesteleilighet og tilhørende motforslag om kortidsutleie av tjenestebolig vil tas opp på en senere generalforsamling. Styret vil derfor legge ut tjenesteleiligheten for utleie i en begrenset periode i påvente av at sakene blir avklart.

Spørsmål og kommentarer fra andelseierne ønskes i forkant

Garasjeprosjektet er komplekst og omhandler mye mer enn de estetiske og praktiske utbedringene av parkeringskjellerne våre. Prosjektet handler også om utbedring av skadene i bærende betongkonstruksjoner, oppgradering av brannsikkerheten (elektrisk anlegg, sprinkling, varsling, branndører etc.), drenering og utbedring av ventilasjon. Hjellnes Consult anbefalte i 2017 at skadene i betongkonstruksjonene ble utbedret innen tre år, og det er derfor ønskelig å komme i gang med arbeidet så snart som mulig.

Digitale møter fra OBOS er fortsatt en relativt ny tjeneste med sine tekniske begrensninger og det er ikke like lett å få til en dialog eller diskusjon sammenlignet med å ta opp saker i et fysisk møte. Derfor ønsker styret innspill, kommentarer og spørsmål fra andelseierne i forkant av møtet. Styret vil svare ut alle spørsmål og publisere dette skriftlig i forkant av generalforsamlingen. Vi ber derfor andelseierne om å lese nøye igjennom dokumentasjonen og skrive ned alle spørsmål og sende disse inn til styret. Spørsmål og kommentarer kan sendes inn per e-post: styret@ebrl.no eller i postkassen til styret (postkassen utenfor vaktmester/styre-kontoret i Smedgata 32). Husk å få med navn og leilighetsnummer. Styret vil publisere spørsmål og svar i forkant av møtet.

Frist for innsending av spørsmål er mandag 14. september. 

Praktisk informasjon om den digitale generalforsamlingen

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner mandag 21. september og vil lukkes etter åtte dager den 28. september. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet. Det vil også være mulig å avgi stemme på papir for de av andelseierne som ikke har anledning til å delta digitalt. Stemmesedler på papir kan leveres i postkassen utenfor vaktmester/styre-kontoret utenfor Smedgata 32 (inngang ved barnehagen).

Styret kommer tilbake med mer praktisk informasjon i forkant av møtet.

Mange har sikkert fått med seg at vaktmesterne holder på å legge nye malingstrøk på muren i hagen til Smedgata 32/34. Dette henger sammen med et større prosjekt som også innebærer at fasaden på lavblokka Smedgata 32 skal vaskes og etter hvert males på grunn av mye svertesopp, spesielt den delen av bygget som vender mot nord.

I forbindelse med det pågående arbeidet begynte styret å se på «gulfargen» for å finne riktig fargekode. Etter flere befaringer i borettslaget så viser det seg at det er minst fire ulike «gultoner» som har blitt benyttet opp gjennom årene og at det er vanskelig å finne tilbake til riktig fargekode. Den gulfargen som er benyttet og malt med de senere årene (blant annet på utsiden av muren mot Sørligata) er en mer beige variant med en del rødt i seg. Muren fremstår derfor noen ganger litt «rosa eller lilla», alt ettersom hvordan lyset treffer blokka og lysforholdene gjennom døgnet. Styret er også av den oppfatning at dagens farge på muren ligger litt for nært den som er benyttet på naboborettslaget i Sørligata 10.

Muren og fasaden til Smedgata 32 fremstår i dag med flere ulike fargenynaser i gult, brunt og grått.

Mange ulike fargenyanser i borettslaget
Hvis vi fortsetter å se på fargebruken så er det også brukt ulike bruntoner på nedre del av mur og fasader i bygningsmassen, og vi har mange ulike andre farger (lys brun/gråbrun, mørk brun, svartbrun, offwhite, grønn, sorte beslag, hvite beslag, rosa beslag, stålblå rekkverk, sorte rekkverk, hvite rekkverk osv., samt mange ulike varianter og valører av disse fargene). Totalt har borettslaget i dag en bygningsmasse med ca. 30 ulike fargevarianter. Kombinasjonen av mange ulike toner og nyanser og en lite gjennomtenkt fargepalett er noe styret nå ønsker å gjøre noe med.

Ikoniske blokker med særpreg
Høyblokkene på Enerhaugen er ikoniske i bybildet og de har et spesielt særpreg med de tydelige betongrastene i frontfasadene som har en lys gul/kremgul farge. Det er høyblokkene som på mange måter er identiteten til borettslaget.

Etter flere befaringer og konsultasjon med arkitekter så bestemte styret seg for å redusere antall farger og systematisere valg av farger. Den kremgule fargen som i dag er mest synlig på betongsrastene på høyblokkene er heretter valgt som standard på betongflater i borettslaget. Styret mener at dette grepet knytter bygningsmassen bedre sammen, vel vitende om at fargen neppe faller i smak hos alle. Det vil mens arbeidene pågår kanskje være litt «rart» og uvant, men vi håper beboerne vil se at det ferdige resultatet hever inntrykket og setter en ny standard for borettslaget.

De ikoniske rastene på høyblokken har en lys, kremgul farge.

Innvendige dører og fellesarealer får også et løft
Det vises også til arbeidet som ble påbegynt i fjor høst i forbindelse med maling av alle innvendige dører som tidligere hadde opptil seks ulike farger (lys grå, grøn, dyp rød, sort m.m.). Fellesdører er nå malt i den samme fargevarianten som ble benyttet rundt heisdørene i inngangspartiene.

Deler av fellesarealene våre som sykkelrom og bodområder har også fått nye strøk med maling på gulv og vegger. Samlet sett gir disse tiltakene borettslaget et mye mer ryddig og helhetlig inntrykk. Arbeidene vil fortsette utover høsten og vinteren for de blokkene som fortsatt gjenstår.

Når blokkenes fasader en gang i fremtiden skal rehabiliteres mener styret at det vil være nødvendig med en ny, helhetlig plan for fargevalg i hele borettslaget. Inntil videre forsøker vi å gjøre det beste vi kan med få midler ved å «rydde» litt opp med god hjelp av vaktmestrene våre som står for utførelsen.

Vinteren 2020 ble det gjennomført en omfattende måling av radonnivået i borettslaget. Målingene ble gjennomført i en tre måneder lang periode fra januar til mars på mer enn 100 utvalgte steder, både i fellesarealer og leiligheter i de lavere etasjene i alle blokkene i henhold til retningslinjene for slike målinger. Med unntak av en enkelt leilighet og noen tekniske rom som ikke regnes som permanente oppholdsrom viste målerne verdier langt under grensenivåene fastsatt av myndighetene. Den ene leiligheten som hadde verdier i «gul sone» har blitt fulgt opp av borettslaget og nødvendige tiltak er satt inn.

Dette er andre gang på fem år at det har blitt gjennomført målinger av radon i borettslaget og denne gangen har vi gjort en ekstra grundig vurdering og evaluering som bekrefter at borettslaget er trygt å bo i med hensyn til radon.

Borettslaget bestiller containere som alle beboerne kan bruke for å kvitte seg med ting flere ganger i året.

I 2022 kommer det container til borettslaget på følgende datoer:

  • Uke 19: 9. mai til 13. mai Blandet avfall + elektrisk avfall + farlig avfall
  • Uke 41: 10. okt til 14. okt Blandet avfall + elektrisk avfall + farlig avfall

Containerne står som hovedregel fra mandag til fredag. Blir de fulle så bestiller vi tømming og det blir satt ut nye containere fortløpende. Containerne blir plassert ved Enerhauggata 5 og  Smedgata 32/34. I de store containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Vi har egne, litt mindre containere til elektrisk avfall (for eksempel lamper, brødristere, TV og annet elektrisk forbruksmateriell).

NB: På grunn av det omfattende garasjeprosjektet i 2022 kan det oppstå endringer på dato og/eller plassering av containerne. Følg med på nettsiden til borettslaget eller på informasjonsskjermene i inngangspartiene for siste nytt om containerordningen.

Svarte og fargede søppelsekker ikke tillatt

Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste avfall i sorte og fargede søppelsekker i containerne. Norsk Gjenvinning skal sortere og deponere avfallet vårt riktig og dermed må innholdet i containerne være synlig. Sorte og fargede sekker medfører høye gebyrer for borettslaget. Det er fortsatt tillatt å kaste søppel i gjennomsiktige sekker.

Transparente søppelsekker selges hos de fleste dagligvarebutikker og multivarehus. Vi minner om at det heller ikke er tillatt å kaste bildekk og annet farlig avfall i containerne.

Innsamling farlig avfall

Malingsrester, løsemidler, gassbeholdere o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du ikke kaste i ordinære containere eller søppelsjakter.

Vi har fått til et samarbeid med Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall, to ganger i året: vår og høst. Avfallet blir samlet inn i lukkede containere med kodelås for å unngå at barn eller uvedkommende får tilgang.

Datoene for innsamling av farlig avfall blir publisert i listen over her så snart det er klart.

Husk at det er alltid mulig å levere avfall (inkludert farlig avfall) helt gratis på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.

Kast riktig så slipper vi dyre gebyrer

Dersom elektrisk avfall feilaktig kastes i container for ordinært avfall eller farlig avfall kastes ulovlig i containerne medfører dette ekstra gebyrer og kostnader for borettslaget. I ytterste konsekvens kan dette føre til en reduksjon eller bortfall av dette populære containertilbudet i fremtiden.

På grunn av flere innbrudd i nedre garasjen S32 den siste tiden har vi grunn til å tro at en eller flere garasjeportåpnere (fjernkontroller) er på avveie. I dag har vi derfor deaktivert alle fjernkontrollene tilhørende nedre garasje.

Inntil videre vil vi be alle som leier p-plass i den aktuelle garasjen om å benytte den ordinære nøkkelen for å åpne port, eller det automatiske systemet for portåpning, Gate Control (app/telefon/SMS). Dersom du leier plass i garasjen i S32 og ikke har tilgang til Gate Control så kan du ta kontakt med garasje@ebrl.no for bestilling. Systemet er gratis å installere og bruke. I tillegg gir dette systemet borettslaget større kontroll på hvem som skal ha adgang til garasjeanlegget våre.

Styret kommer tilbake med med informasjon om hva som skjer med de gamle fjernkontrollene og hvilke andre tiltak som vil bli satt i verk.

Vi beklager ulempene dette medfører, men vi er opptatt av å få kontroll på hvem som skal og ikke skal ha adgang til garasjen.

I perioden fra 18 mai og fire uker fremover til midten av juni vil det foregå oppskuring og boning av alle korridorer til leilighetene i borettslaget. Arbeidene utføres av NovaRen, borettslagets faste leverandør av renholdstjenester.

Denne gangen har vi valgt å gå grundig til verks med oppskuring av gulvene der alle tidligere lag med bonevoks fjernes og deretter legges det nye lag med en voks som er mer matt i uttrykket. Renholdselskapet mener at denne metoden vil gi det beste resultatet og at løsningen vil holde seg bedre over tid.

Hvordan vil arbeidene gjennomføres?

Først vil gulvene skures helt ned ved hjelp av spesielle maskiner og skuremidler. Det kan bli veldig glatt mens prosessen pågår og det anbefales å vente noen minutter til renholderne har gjort seg ferdig på et område og fått tørket bort alt av skuremidler før du beveger deg inn i korridoren. Så snart oppskuringen er ferdig må gulvene tørke i omtrent et døgn før neste steg av prosessen starter. Det er helt i orden å gå på gulvet i tørkeperioden.

Neste steg er når selve boning starter og i denne perioden blir det smurt på flere lag med bonsvoks. Når gulvet bones så krever gulvet tørketid på omtrent 30 minutter pr strøk. Det er veldig viktig at ingen går på gulvet når boningen tørker for å unngå at polishen blir ødelagt. Det blir hengt opp lapper i de aktuelle korridorene dagen før boningen starter med informasjon til beboerne i den aktuelle etasjen/korridoren med tidspunkter.

Når starter boningen i min korridor?

Det er vanskelig å si helt nøyaktig når renholderne kommer til din etasje/korridor, men jobben blir utført i denne rekkefølgen med følgende foreløpige tidsskjema:

Uke 21: Smedgata 32 og 34 (S34 bones mandag i uke 22)
Uke 22: Enerhauggata 7 og 5
Uke 23: Enerhauggata 3 og 1

På grunn av alle helligdagene i mai og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå underveis så kan tidsskjemaet bli endret på kort varsel.

Renholdsselskapet informerer løpende om mer nøyaktige tidspunkter og kunngjør eventuelle endringer ved oppslag. Styret vil forsøke å oppdatere informasjon om tidspunkter på nettsiden, men gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar som beboer å følge med på oppslag i egen korridor. Arbeidene vil som hovedregel foregå på dagtid.

Husk å fjerne løse gjenstander

Alle beboere bes fjerne alt av løse gjenstander og dørmatter i fellesarealene slik at renholderne kan gjennomføre jobben. Dørmatter og mindre gjenstander som er i veien når arbeidene starter blir flyttet til området ved heis og/eller trappeoppgang. Større gjenstander som ikke er tillatt å oppbevare i fellesarealer i henhold til brannvernlovgivningen og bygningslovgivningen (vedrørende rømningsveier etc.) blir fjernet og kastet uten videre varsel.

Årets ordinære generalforsamling ble gjennomført digitalt i år som følge av Koronasituasjonen. De som ikke har samtykket til digital kommunikasjon hos OBOS fikk anledning til å delta med manuell stemmegivning på papir.

Årets møte hadde rekordstor deltakelse – hele 45 % av andelseierne har deltatt enten digitalt eller på papir. Normalt har borettslaget hatt i underkant av 20 % deltakelse ved ordinære omstendigheter. Styret skal evaluere årets digitale møte og gi tilbakemeldinger til OBOS som har stått for den tekniske løsningen. Styret er også glad for å få konkrete tilbakemeldinger fra andelseierne – send oss en e-post til styret@ebrl.no.

Protokollen fra møtet er nå klar og den er publisert her. Her finner du også innkallinger og protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalformsamlinger helt tilbake til 2005.

Borettslaget har inngått avtale med renovasjonsetaten i Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall. I perioden 3. juni til og med 9. juni vil det bli satt ut flere containere for innsamling av farlig avfall i borettslaget.

Hva mener vi med farlig avfall?

Rengjøringsmidler, spraybokser, gassbeholdere, batterier, malingsrester, lakk, lim, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler går oftest under denne avfallskategorien. Dette er spesialprodukter som skal oppbevares og avhendes på riktig måte. Det er ikke tillatt å kaste slike varer i vanlig husholdningsavfall.

Hvordan fungerer ordningen?

Alle containerne/boksene vil være utstyrt med en kodelås for å sørge for at ikke uvedkommende eller barn får tilgang til innholdet. Boksene blir plassert ut i nærheten av inngangspartiet eller i umiddelbar nærhet. Når de er fulle så er det ikke anledning å sette noe utenfor eller ved siden av. Da må du forsøke en av de andre boksene i nærheten eller ta kontakt med vaktmester. Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte og må ikke være tilgjengelig for barn eller andre som kan skade seg. Kode til låsene vil bli distribuert på infoskjermene i inngangspartiet og per SMS for de som er tilknyttet borettslaget sin SMS-tjeneste.

Evaluering av containertilbud

Ordningen med container for farlig avfall vil bli evaluert etter denne første runden. Styret vil i fremtiden forsøke å samkjøre tiltaket i forbindelse med de andre containerne dersom det er praktisk mulig.

I forbindelse med at årets generalforsamling skal gjennomføres digitalt så har det blitt sendt ut en SMS i dag, tirsdag 14. april (fra telefonnummer 2030), til alle andelseiere som har registrert sitt mobilnummer hos OBOS. Dersom du ikke har mottatt en SMS så er det fordi OBOS ikke har registrert telefonnummeret ditt eller har feil nummer i sin database.

Du kan enkelt registrere e-postadresse og mobilnummer hos OBOS medlemsservice på telefon 22 86 59 90 (kl 8 – 16) eller ved å sende en epost: medlemsservice@obos.no

Du vil ikke kunne delta i det digitale møtet dersom ditt mobilnummer ikke er registrert hos OBOS på forhånd.

Ps: Vi vil legge til rette for manuell stemmegivning for de som ikke har mobiltelefon.

Styret i Enerhaugen Borettslag har vedtatt å avholde en digital generalforsamling for å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus. OBOS oppfordrer alle boligselskap om å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, men ber samtidig styret begrense omfanget til lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker (innkommende forslag og andre forslag fra styret) foreslås utsatt til senere møter.

Regjeringen har også nylig foreslått en forskrift som gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Forskriften vil gi midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne.

Den digitale generalforsamlingen i Enerhaugen Borettslag åpner 28. april og vil være tilgjengelig i åtte dager før den avsluttes. Andelseiere som har registrert mobilnummer og e-postadresse hos OBOS vil få en elektronisk invitasjon til å delta. Innkalling med årsregnskap, beretning og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler kan levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

På Enerhaugen bor vi tett og det er ekstra mange som er hjemme på dagtid som følge av Koronakrisen. Noen familier sjonglerer skole, barnehage og hjemmekontor – alt under samme tak. Andre er syke eller har satt seg selv i karantene. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre og at vi reduserer støy til et minimumsnivå.

Styret oppfordrer beboere som pusser opp til å ta litt ekstra hensyn til sine naboer og redusere støyende aktiviteter i den grad det er mulig. Derfor håper vi at planlagte oppussingsprosjekter som ikke har startet enda vurderes utsatt som følge av den spesielle situasjonen vi er i. Vi er veldig takknemlig for alle som bidrar til å gjøre livet litt enklere for de som ikke har noe annet valg enn å holde seg hjemme.

Det har kommet mange fine bidrag og rørende henvendelser fra beboere som ønsker å hjelpe til med å handle matvarer, lage middag eller være en samtalepartner for naboer i denne vanskelige perioden. Takk for at du stiller opp og bidrar til å gjøre Enerhaugen til et fint sted å bo.

Flere beboere har etterspurt muligheten for å se hva som står på infoskjermene selv om man ikke er fysisk i inngangspartiet. Nå kan du til enhver tid holde deg oppdatert på nabovarsler og viktige beskjeder til din blokk på nettsiden vår.

Trykk her for å se informasjonsskjermen i din blokk.

Vi har også frisket opp nettsiden vår med nye ikoner og menyer som skal gjøre det enklere å finne relevant informasjon.

Er det noe du savner? Ta kontakt med styret: styret@ebrl.no

Borettslaget er opptatt av sikkerheten til både beboerne og de ansatte. Vi oppfordrer deg derfor til å følge rådene fra myndighetene og Oslo Kommune som oppdateres løpende.

For å ivareta helsen til både beboere og ansatte har vi satt inn noen midlertidige tiltak som gjelder inntil ny beskjed er gitt:

  • Åpent Styrerom på mandager der du som beboer vanligvis kan møte representanter fra styret er avlyst inntil videre. Styret er tilgjengelig på telefon: 923 02 123 (tast 1) og på e-post: styret@ebrl.no
  • Vaktmesterne vil for sin egen og andres helse begrense sin kontakt med beboere i den spesielle situasjonen vi er i. Det betyr at vaktmesterne ikke har anledning til å komme inn i beboere sine leiligheter med mindre det er absolutt nødvendig. Som absolutt nødvendig definerer vi for eksempel alvorlige lekkasjer på vann eller radiator.
  • Vi ønsker ikke besøk av beboere på vaktmesterkontoret i denne perioden. Vaktmester er i kontortid alltid tilgjengelig på e-post: vaktmester@ebrl.no eller telefon 923 02 123 (tast 2).

Det er flere i borettslaget enn normalt som er hjemme på dagtid: noen har hjemmekontor, andre er syke og enkelte har hjemmekarantene. Mange foreldre er både hjemme med barn og er på jobb på samme tid. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre og at vi forsøker å redusere støy til et minimumsnivå. Det betyr at vi oppfordrer beboere som pusser opp til å ta litt ekstra hensyn til sine naboer og redusere støyende aktiviteter i den grad det er mulig. Vi ser helst at planlagte oppussingsprosjekter som ikke har startet enda vurderes utsatt som følge av den spesielle situasjonen med flere syke beboere og en endret arbeidssituasjon for mange beboere og deres familier.

Vi oppfordrer også beboerne til å hjelpe hverandre, men samtidig holde nødvendig avstand. Kanskje du kan hjelpe din nærmeste nabo med å handle inn dagligvarer de neste ukene? Husk også på at eldre og beboere med redusert immunforsvar er i risikogruppen og at vi derfor hjelper hverandre best med å holde god avstand og passe ekstra godt på håndhygienen.

Borettslaget har satt i gang ekstra tiltak i forbindelse med Koronautbruddet for å informere beboerne, samt hindre videre spredning. I inngangspartiet på alle blokkene er det slått opp plakater fra helsemyndighetene med informasjon om hvordan vi alle sammen kan redusere risikoen for smitte. Vanlig håndvask med såpe og vann er blant de beste virkemidlene for å hindre virussmitte. Som et ekstra tiltak har vi i dag montert antibac-dispensere i alle oppgangene som kan benyttes av beboere og gjester i borettslaget.

Styret har inngått avtale med renholdselskapet for å iverksette ekstra hygienetiltak i tiden som kommer. Vi får hyppig vask og desinfisering av dørhåndtak, heistablå/knapper og alle kontaktflater i tilknytning til fellesarealer.

Styret håper at alle beboerne blir med på på «dugnaden» for å bidra til at borettslaget er et trygt sted å være, spesielt med tanke på personer i sårbare risikogrupper.

Slike antibac-dispensere er satt opp i inngangspartiet i alle blokkene.

På grunn av den spesielle situasjonen knyttet til spredningen av Koronaviruset har styret i dag besluttet å utsette den ekstraordinære generalforsamlingen som var planlagt avholdt tirsdag 17. mars. Møtet utsettes på ubestemt tid og styret kommer tilbake med nye datoer.

Det er beklagelig at vi har kommet i en slik situasjon, men vi mener at situasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre møtet som planlagt. Styret er opptatt av å følge de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra kommunen og helsemyndighetene.