Borettslaget bestiller containere som alle beboerne kan bruke for å kvitte seg med ting flere ganger i året.

I 2021 kommer det container til borettslaget på følgende datoer:

 • Uke 5:   01.02 til 05.02 Blandet avfall + elektrisk avfall
 • Uke 18: 03.05 til 07.05 Blandet, elektrisk og farlig avfall
 • Uke 34: 23.08 til 27.08 Blandet avfall + elektrisk avfall
 • Uke 44: 01.11 til 05.11 Blandet, elektrisk og farlig avfall

Containerne står som hovedregel fra mandag til fredag. Blir de fulle så bestiller vi tømming og det blir satt ut nye containere fortløpende. Containerne blir plassert ved Enerhauggata 5 og tilsvarende i bakgården til Smedgata 32 og 34.

I de store containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Vi har egne, litt mindre containere til elektrisk avfall (for eksempel lamper, brødristere, TV og annet elektrisk forbruksmateriell).

Svarte og fargede søppelsekker ikke tillatt

Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste avfall i sorte og fargede søppelsekker i containerne. Norsk Gjenvinning skal sortere og deponere avfallet vårt riktig og dermed må innholdet i containerne være synlig. Sorte og fargede sekker medfører høye gebyrer for borettslaget. Det er fortsatt tillatt å kaste søppel i gjennomsiktige sekker.

Transparente søppelsekker selges hos de fleste dagligvarebutikker og multivarehus. Vi minner om at det heller ikke er tillatt å kaste bildekk og annet farlig avfall i containerne.

Innsamling farlig avfall (NYHET 2021)

Malingsrester, løsemidler, gassbeholdere o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du ikke kaste i ordinære containere eller søppelsjakter.

Vi har fått til et samarbeid med Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall, to ganger i året: vår og høst. Avfallet blir samlet inn i lukkede containere med kodelås for å unngå at barn eller uvedkommende får tilgang.

Datoene for innsamling av farlig avfall blir publisert i listen over her så snart det er klart.

Husk at det er alltid mulig å levere avfall (inkludert farlig avfall) helt gratis på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.

Kast riktig så slipper vi dyre gebyrer

Dersom elektrisk avfall feilaktig kastes i container for ordinært avfall eller farlig avfall kastes ulovlig i containerne medfører dette ekstra gebyrer og kostnader for borettslaget. I ytterste konsekvens kan dette føre til en reduksjon eller bortfall av dette populære containertilbudet i fremtiden.

Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå på hele året for å unngå eventuelle fuktskader.

Leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, ulike solforhold med mer fører til variasjoner i temperatur mellom leilighetene. Det er med systemet Enerhaugen har umulig å oppnå perfekt temperatur i alle leiligheter, derfor forventes det at beboere i noen grad enten må supplere med flere varmekilder for egen regning, eller slippe inn kald luft med jevne mellomrom for å oppnå den temperaturen de selv mener er mest behagelig.

Når anlegget startes opp, bør hver beboer lufte alle radiatorer i egen leilighet.

Fyringssesongen
 • Normalt startes fyringssesongen for høsten 15. september. Normalt avsluttes fyringssesongen 15. mai.
 • For varmen til stue- og kjøkkensiden skal styret vurdere oppstart av fyring i løpet av den første kuldeperioden som varer over mer enn to dager etter 15. september. Hva som forstås som kuldeperiode er opp til styret å vurdere.
 • For varmen til soveromsiden skal styret vurdere oppstart av fyring når fyring på stuesiden er startet, og det er sannsynlig at kulden holder seg etter 15. september.
 • All varme skal vurderes stengt fra og med første vedvarende varmeperiode etter midten av april.
 • Fyringen skal starte i stuene og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i fellesarealer.
 • Fyring skal stenges først i fellesarealer, deretter på soverom og til slutt i stue og kjøkken.
Romtemperatur
 • Temperaturene som er omtalt her er veiledende for hvordan anlegget skal stilles inn, ikke absolutte grenser for den faktiske temperaturen i hver enkelt leilighet.
 • Styringssystemet skal stilles slik at det er en temperatur mellom 20C og 25C
 • Det skal være svak varme i rørene på badet hele sommeren gjennom.

For å holde husleien så lav som mulig for beboerne venter styret som regel med oppstart av varmeanlegget på høsten inntil vi vet at det er nødvendig og at vi oppnår ønsket effekt. Virkningsgraden på et varmeanlegg av den typen vi har på Enerhaugen er svært lav når utetemperaturen er høy, mens driftskostnadene starter med en gang anlegget setter i gang.

På våren kan vi få motsatt problem, fordi det er komplisert å skru av anlegget. Korte varmeperioder utendørs kan oppstå, mens anlegget fortsatt står på. Dette er vanskelig å unngå, fordi vi ikke kan skru av anlegget den ene uken, for så å skru det på igjen neste uke. Slik er rett og slett ikke anlegget bygget.

Lufting av radiatoren

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

Lager radiatorene eller vannrørene lyd, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting – også ellers i året.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
 1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
 2. Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når dere ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
 3. Åpne termostat/ventilen igjen.
 4. Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Husk at radiatorer er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes.

Parkering for gjester i området rundt borettslaget

I gatene rundt borettslaget er det beboerparkering. Dette er en ordning som administreres av kommunen. Denne ordningen betyr at hvis du får gjester som kommer med bil, må de betale for å stå parkert i gaten. For informasjon om priser og hvordan du betaler for gjesteparkering, se Oslo kommunes nettsider om gjesteparkering.

Les mer

Borettslaget har 91 parseller fordelt på 75 stk bak St. Hallvard kirke, populært kalt «Kirkeparsellen», og 16 stk i tilknytning til Smedgata 32 (mot Sørligata). En parsell består av to pallekasser som utgjør ca. to kvadratmeter dyrkeflate.

I Kirkeparsellen er de to kassene satt sammen i to ulike høyder der den ene pallen er dypere med mer jord enn den andre. Det er mulig å endre på dette ved å legge til en ekstra pallhøyde slik at de er like dype/høye. Dette forutsetter at parsell-leier bekoster ekstra karm og påfylling av jord selv.

Parsellene i Smedgata 32 består av tre pallekarmer oppå hverandre og med det forholdsvis dyp jord. Årsaken til dette er at murkanten rundt parsellene vil skygge for mye for solen om man ikke kom så høyt opp.

Parsellene er forutsatt dyrket etter økologiske prinsipper, ingen kunstgjødsel eller giftsprøyting.

Litt om driften av parsellhagene
Hagelaget, Enerhagen, er organisert som er som et lag hvor de som leier parsell er medlemmer. Parseller kan bare leies av personer som har adresse i borettslaget. Laget skal organiseres med et styre bestående av 4 personer som er valgt av medlemmene. Parsellstyret sin oppgave er å drifte parsellene i henhold til de retningslinjer styret i Enerhaugen borettslag har satt. Parsellstyret skal også være tilgjengelige for medlemmene og ta i mot og behandle innspill, ideer og tanker fra disse.

Når man har fått tildelt en parsell så beholder man den inntil man selv sier opp eller flytter ut av borettslaget. Forespørsler om leie av parsell sendes på e-post: hagelaget@ebrl.no. Er det fulltegnet settes man på venteliste. Erfaringsmessig så blir det ledige plasser ved oppstart av ny sesong.

Hagelaget har også en gruppe på Facebook som heter Enerhagen. Dette er en lukket gruppe hvor medlemmer får tilgang ved å sende en forespørsel på siden.

Trykk her for en oversikt over borettslaget sin kontaktinformasjon.

Sikringsskapet ditt står i gangen utenfor leiligheten din. Du kan kjøpe nøkkel til skapet fra vaktmester – bestillingsskjema og betaling her.

Alle har automatisk strømmåler. Du har ansvar for å tegne strømavtale for din egen leilighet. På forbrukerrådet sine nettsider kan du lese mer om strøm, nett og bytte av kraftleverandør.

Strøm og nettleie til fellesarealene dekkes av husleien. Det samme gjelder varmtvann og fyring som går via sentralfyringen.

Sikringsskapet er andelseiers vedlikeholdsansvar
Det elektriske anlegget ble rehabilitert felles i borettslagets regi på begynnelsen av 2000-tallet og det ble trukket nye ledninger og satt inn automatsikringer i sikringsskapet til hver enkelt leilighet. Det elektriske anlegget i leiligheten (fra og med hovedsikringen i sikringsskapet) er en del av andelseier sitt vedlikeholdsansvar. Jordfeilautomatene skal testes regelmessig og ved feil på anlegget må du ta kontakt med autorisert elektriker for å få hjelp til å lokalisere problemet og utbedre feilen.

Slik tester du jordfeilbryterne
En grei regel er at du bør teste jordfeilbryterne minimum to ganger i året.

 1. Trykk på testknappen til jordfeilbryteren. Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen foran jordfeilbryteren detter ned.
 2. Vipp hendelen opp igjen og strømmen skal nå komme tilbake.
 3. Hvis hendelen ikke detter ned når du tester jordfeilbryteren er den defekt og du må kontakte en autorisert elektriker for å få den byttet.

Automatsikringene mine slår ut. Hva gjør jeg?
Det kan skyldes flere forhold. Noen ganger slår sikringen ut fordi kapasiteten på strømkursen er mindre enn det faktiske forbruket. Har du skrudd på for mange kjøkkenapparater samtidig på samme strømkurs?

Andre ganger er det rett og slett jordfeil i leiligheten, det være seg lamper, kjøkkenmaskiner og andre elektriske apparater som har overledning eller jordfeil som slår ut sikringene. En jordfeil på ditt elektriske anlegg kan i ytterste konsekvens skape problemer for andre naboer i nærheten av deg og i verste fall føre til skader på både utstyr og mennesker. Det er derfor viktig å avdekke årsaken til problemet og få rettet opp feil snarest mulig.

I noen sjeldne tilfeller skyldes det feil på anlegget som sitter utenfor leiligheten, fra andre steder i blokka eller for eksempel tilfeldige utslag fra t-baneanlegget under borettslaget. Selv om vi har automatsikringer så er de av eldre dato (fra starten av 2000-tallet). Automatsikringer er under stadig teknologisk utvikling og moderne jordfeilautomater blir stadig bedre til å skille mellom små, ubetydelige feil og mer alvorlige tilfeller. Automatsikringer kan også bli slitne etter hvert som årene går og dermed bli mer upresise og sensitive for feil.

Finn en løsning i samarbeid med en autorisert elektriker
Det kan være smart å vurdere å bytte/oppgradere jordfeilautomater med en nyere type som ikke slår ut sikringene like ofte dersom du opplever gjentatte feil som skyldes forhold utenfor din kontroll. Det finnes flere typer automater på markedet og det kan være lurt å velge en variant fra en anerkjent leverandør av nyere dato. Noen jordfeilautomater har en funksjon som gjør at de tåler litt mer avvik før de respondere og slår av strømmen, andre klarer i større grad å skille mellom eksterne og interne feil på anlegget. Borettslaget har blant annet god erfaring med Eaton sin jordfeilautomat av typen xDigital, se eksempel under her:

Når jordfeilautomaten kobler ut strømmen hos deg er det uansett et tegn på at noe er galt og da er det viktig at du raskt finner en god løsning i samarbeid med en autorisert elektriker.

Borettslaget har et moderne og sikkert låsesystem fra den finske produsenten iLoq som åpner fellesdører og inngangsdører til de ulike blokkene i borettslaget. Som beboer trenger du kun én nøkkel for å åpne alle dører du skal ha tilgang til. Ønsker du flere nøkler enn de du har fått tildelt ved kjøp og overtakelse av leiligheten i borettslaget så er det selvsagt mulig å bestille ekstra nøkler som for tiden koster kr 300,- per stykk (pris gjeldende fra september 2021).

Gi beskjed dersom du mister nøkler
Dersom du mister en eller flere nøkler til borettslaget sine fellesdører er det viktig at vi får beskjed slik at disse kan bli sperret. En slik sperring kan senere oppheves dersom nøkkelen skulle komme til rette igjen. Det er viktig for sikkerheten til alle beboerne våre at nøkler som er borte blir fortløpende rapportert inn til vaktmester som iverksetter nødvendige rutiner for å forhindre uvedkommende adgang til byggene våre.

Hvordan går jeg frem for å bestille flere nøkler?
Fyll ut Bestillingsskjema for ekstra nøkler som sendes til vaktmester. Nøkkel/nøkler kan hentes på vaktmesterkontoret 2 virkedager etter bestilling eller etter avtale.

Slik betaler du for nøkler
Du kan betale med kort eller Vipps via denne linken. Husk å fremvise kvittering på gjennomført betaling ved henting av nøkkel. Dersom du velger dette alternativet i stedet for faktura slipper du å betale gebyret til OBOS.

Dersom du ikke har anledning til å benytte Vipps så kan vi tilby faktura i samarbeid med OBOS som et alternativ. Vi gjør deg oppmerksom på at OBOS belaster et gebyr pålydende kr 94,- per effektuerte bestilling.

Nøkler til sikringsskap
Nøkkel til sikringsskap kan kjøpes hos vaktmester eller hos din nærmeste jernvareforretning (f.eks. Jernia). Dette er en standardnøkkel som heter OLV. Nøkkelen koster kroner 300,- ved kjøp hos vaktmester. Her kan du også betale ved å benytte Vipps eller faktura fra OBOS (gebyr tilkommer ved faktura). Benytt linkene over her for bestilling og betaling.

Nøkler til postkasse
Alle postkassene i borettslaget har egen nøkkel og dersom du har bruk for en eller flere nøkler kan dette bestilles hos nærmeste låsesmed eller jernvareforretning. Husk å ta med eksisterende nøkkel for å få slipt opp en eller flere kopier. Dersom nøkkel er borte må låsesmed kontaktes for å få byttet låsen på postkassen. Kostnaden knyttet til bestilling av nye nøkler eller lås til postkasse er du som beboer selv ansvarlig for å dekke. Verken Posten eller borettslaget har ekstranøkler, så her må normalt låsesmed kontaktes. Borettslaget benytter normalt Aker Lås og Nøkkel og vi kan anbefale beboerne om å benytte dette selskapet. De kan kontaktes per telefon 987 07 707.

 

Se også informasjon om parkering for gjester i området rundt borettslaget.

Har du spørsmål, eller ønsker å leie garasjeplass, send en epost til garasje@ebrl.no.

Rehabilitering av garasjeanleggene

Rehabilitering av garasjeanleggene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i september 2020. Det planlegges for oppstart i løpet av høsten 2021. Det legges opp til etappevis rehabilitering ved at ett og ett garasjeplan rehabiliteres og ferdigstilles, slik at parkeringssituasjonen underveis i prosjektet blir mest mulig smidig. Så langt det er mulig vil eksisterende leietakere tilbys midlertidig parkeringsplass ved ledighet i de garasjeplanene som til enhver tid ikke er under rehabilitering, eller på borettslagets utendørsparkering bak E7.

Borettslaget vil publisere detaljer fremdriftsplan når den er ferdigstilt, og ta kontakt med de som berøres av rehabiliteringen.

Midlertidig stans i nye leieforhold

For at flest mulig av de eksisterende leietakere i garasjene skal få midlertidig parkeringsplass under rehabiliteringen,  har borettslaget stanset inngåelser av nye kontrakter for langsiktige leieforhold. Borettslaget beklager ulempene dette måtte medføre. Frem til rehabiliteringen starter vil det likevel være en mulighet å leie plass på kortidsbasis (minimum 1 måned).

Kapasitet i dagens garasjeanlegg

Borettslaget har 180 innendørs garasjeplasser og 18 utendørs parkeringsplasser. I tillegg er det noen opplagsplasser og motorsykkelplasser.

Leiepriser

Leiepriser per måned (gjeldende fra og med mai 2018):

 • Garasjeplass: 800 kroner
 • Utendørs parkeringsplass: 500 kroner
 • Motorsykkel: 400 kroner
 • Opplagsplass (ikke fri tilgang til inn/utkjøring): 400 kr

NB – nye priser gjeldende fra 01.01.22 – trykk her.

Ved inngåelsen av kontrakten må du også betale et administrasjonsgebyr på 750 kr til OBOS.

Borettslaget leier også ut plasser til eksterne, da gjelder egne priser. Ta kontakt med garasjeansvarlig for mer informasjon.

Elbil

Du må betale 150 kroner ekstra i måneden for strøm for å lade elbilen din.

Alle ladeplasser er for tiden utleid, og det er venteliste for de som ønsker å lade elbil. Selv om det er stikkontakt ved flere av garasjeplassene er det ikke lagt opp nok strøm til at flere enn i dag kan lade.

Rehabiliteringen av garasjeanleggene inkluderer innstallering av 80 el-billadere og klargjøring for el-billadere på de fleste garasjeplassene og utendørs bak E7.

Ventetid

Det er ikke garasjeplass til hver leilighet, så plassene er egne leieobjekter som kan leies av andelseiere for parkering av egen bil. Inngåelse av nye kontrakter er midlertidig stanset i forbindelse med rehabilitering av garasjeanleggene.

Du må ha en bil for å få en plass. Det er ikke lov å fremleie plassen til andre. Ved salg av leilighet eller bil skal plassen gå tilbake til borettslaget.

Lagring

Du har lov til å oppbevare ett sett med dekk på garasjeplassen din. Du har ikke lov til å lagre andre gjenstander på garasjeplassen. Du må absolutt aldri oppbevare brennbar væske i garasjen.

Bilpool-ordninger

Bilkollektivet Oslo disponerer fire parkeringsplasser hvor de har biler som kan benyttes av deres medlemmer.

Hertz Bilpool har to parkeringsplasser hvor de har biler (en hybrid og en el-bil) som kan benyttes av deres medlemmer. Beboere i borettslaget har, etter gjeldende avtale, gratis innmelding og medlemsskap i Hertz Bilpool. Innmelding skjer på www.hertzbilpool.no og firmakode «enerhaugen» brukes for borettslagsvilkår. Denne skal kun benyttes av borettslagets beboere.

Fremleie

Dersom du har garasjeplass og skal fremleie leiligheten din, må du ta kontakt med garasjeansvarlig. Som regel må du si opp plassen, men i helt spesielle tilfeller kan det være mulig å få fremleie til garasjesøkere i borettslaget til selvkost.

Vaktmestertjeneste

Vi er glade for at vi har dyktige og serviceinnstilte vaktmestere på Enerhaugen som står på til beste for borettslaget. De har varierte arbeidsoppgaver og bidrar til å vedlikeholde både bygningene og eiendommene våre. Har du for eksempel problemer med en radiator, mistenker lekkasje på rør eller oppdager skader eller mangler som angår fellesskapet så er vi glade for at du tar kontakt.

Haster det med å få hjelp?
Har du mistanke om lekkasjer eller skader som kan berøre flere leiligheter ber vi deg ta kontakt med vaktmesterne per telefon: 923 02 123. Denne telefonen besvares av vaktmester eller styret. Dersom det gjelder saker som kan vente litt så er det fint om du sender de en e-post: vaktmester@ebrl.no

Vaktmesterne tar ikke private oppdrag for beboerne
Vaktmesterne har ikke mulighet til å gjøre små og store private oppdrag i leiligheter på vegne av beboere, men de kommer gjerne på befaring for å gjøre en vurdering av eventuelle problemer som oppstår. Ved behov kan de bistå med å bestille en elektriker, rørlegger eller andre håndverkere som kjenner borettslaget vårt. Kostnadene for privat bruk av håndverkere som rekvireres av vaktmester vil selvsagt belastes den enkelte andelseieren dette gjelder.

For kontaktinformasjon til vaktmesterne og styret, se kontaktsidene våre.

Fellesområder ute

Borettslagets uteområde omfatter blant annet plenene, beplantning, skogholt, gangveier aktivitetsområder og parsellhager.

Vaktmesternes sørger for klipping av plenene, mens bed og busker pleies av en egen hagekomité.

Det kan ofte være svært forskjellige meninger om hvor mye eller lite vegetasjon det bør være. Styret jobber for å vedlikeholde et attraktivt uteområde. Forslag og innspill rettes til styret. Vi er blant annet er opptatt av følgende:

 • å bevare og fremme pene trær på eiendommen men samtidig holde buskaset i sjakk.
 • å holde gangveien og inngangspartier i orden
 • å legge til rette for fritidsaktiviteter. I 2013 ble det satt opp lekestativer på plenen mellom E5 og E7.

Mellom E5 og E7 er det lekeplass, sittegrupper og utegriller du kan bruke. Ta vare på områdene våre, og forsøk å begrense støy. Husk at mange ønsker å sove med åpnet vindu og at lyden forplanter seg godt mellom blokkene. Støyende aktiviteter bør derfor ikke foregå på fellesarealene om kvelden.

Snømåking av gangveiene foretas av vaktmesterne. I perioder med stort snøfall måkes veiene daglig.

Gjennomført vedlikehold av uteanlegg:

 • Ny belysning i Brannveien 2017
 • En del busker og kratt ryddet langs Brannveien i 2016
 • Borettslaget fikk parsellhager i 2016
 • i 2013 ble det fjernet en del buskas på nedsiden av E3 mot Gartnerløkka.
 • Brannveien (nedenfor E3, E5 og E7) fikk ny asfalt sommeren 2013.
 • Skader i veidekket bak E7 ble også reparert i 2013
 • I 2013 ble også beplantningen på øst- og sørsiden av E3 fjernet. Området var blitt for tilgrodd og vanskelig å holde i orden. Styret vil se på alternativ beplantning i løpet av 2014.
 • Vinteren 2012/2013 var hard og mange trær fikk hard medfart, blant annet søyleeikene på nordsiden av E3. Døde trær er nå fjernet og styret vil vurdere om det skal plantes nye trær på stedet.

Sykkelparkering

Inne

Du kan finne avlåste sykkelrom i de fleste blokkene.

Ute

Det er sykkelstativ utenfor hver blokk.

Hvis du har gamle, ubrukte sykler, fjern dem slik at plassen kan brukes av noen andre. Dette gjelder både i sykkelrommene inne og i sykkelstativene ute.

Som alle andre steder kan det skje sykkeltyverier også her. Det er du som har ansvaret for sykkelen din, også om den er låst i en bod inne.

Renhold

Borettslaget har avtale med et renholdfirma som sørger for renhold av fellesarealene.

Alle korridorvinduer blir vasket av renholdsfirma to ganger i året, før 17.mai og på høsten. Klager på renhold sendes til styret@ebrl.no.

Telenor er leverandør av kabel-TV tjenester til borettslaget.

Du kobler til TVen via en egen dekoder du har fått utdelt av borettslaget. Grunnpakken er inkludert i felleskostnadene og består for tiden av et utvalg med faste og valgfrie kanaler. Dekoderen (T-We Box PVR) tilhører borettslaget og skal følge med leiligheten ved salg. Se www.telenor.no for mer informasjon om kanaler, kanalvalg og dekoder.

Hvis det oppstår feil på anlegget eller i forbindelse med andre praktiske spørsmål knyttet til TV-tilbudet kan du ringe 915 09 000 alle dager i åpningstiden. For mer informasjon om åpningstider til kundeservice og generell informasjon om tv-tilbudet, se www.telenor.no. Mangler det dekoder i leiligheten du har overtatt eller opplever du feil på utstyr? Ta kontakt med Telenor sitt kundesenter for å bestille ny dekoder (tlf 915 09 000).

Du har ikke lov til å gjøre inngrep i kabel-TV anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om – eller tilkoplinger. Eventuelle feil som oppstår i din leilighet kan medføre forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake problemer i hele kabel-TV anlegget.

Ønsker du et annet TV-tilbud enn det Telenor leverer har du også mulighet til å få TV over fiber via vår internettleverandør OpenNet. Se www.opennet.no for informasjon og priser.

Foto: Telenor Kabel-tv

Borettslaget har internettilkobling  over fiber. Det er inkludert en hastighet på 1000/1000 Mbps i husleien. Avtalen er med OBOS OpenNet AS.

Tips for å fikse problemer med internett

Her finner du noen enkle tips for å fikse problemer med internett i leiligheten din. Både hvis det er borte, og hvis det er tregt.

Hvis nettet er helt borte

Før du ringer OBOS OpenNet (eller poster på Facebook-siden): ta en restart av både den trådløse ruteren din og fiber-boksen din.

Sjekk hastigheten på internett med kabel rett fra fiberboksen (den grå). Hvis hastigheten er riktig fra fiber-boksen er det noe feil hjemme hos deg, og ikke hos OBOS OpenNet.

Tips for hva du kan gjøre med dette kommer lengre ned.

Kundeservice til OBOS OpenNet

Telefon: +47 21 01 61 50
E-post: service@opennet.no

Slik sjekker du for feil, kort oppsummert

 • Sjekk først om ansvaret ligger hos deg, eller hos OpenNet (mål hastighet direkte med kabel fra fiberboks).
 • Restart (skru av og på) både fiber-boks og trådløs ruter.
 • Oppdater firmware på ruter
 • Prøv å forbedre signalet ved plassering av ruter, og skifte kanal.
 • Ny ruter eller repeater kan hjelpe, men test andre ting først.

Hvor kan problemet ligge?

Mange opplever at hastighet på nett varierer kraftig, eller til og med at nettet “blir borte”. Dette kan ha en rekke forskjellige årsaker, ofte ligger ansvaret hos deg selv, men noen ganger er det ISP (OpenNet) sitt ansvar.

ISPer “overbooker” nesten alltid linjer, fordi man sparer enormt mye penger på det, og det er heller aldri behov for at alle abonnentene bruker all hastigheten de betaler for samtidig. De fleste abonnenter bruker bare en bitte-liten prosent av sin kapasitet i løpet av et døgn, men forbruket går i topper (spikes). Dette er helt normalt, alle leverandører gjør dette. Men det kan bli “trangt på linja” hvis alle abonnenter plutselig skal ha tungt innhold samtidig (f.eks hvis alle skal strømme HD video fra Netflix/HBO/NRK når de kommer hjem fra jobb). Nå skal ikke dette skje så ofte, og vi skal være relativt godt dimensjonert her på ‘haugen. Man kan likevel godt merke at man får bedre hastighet på enkelte tidspunkt på døgnet.

Det kan være en rekke tekniske forhold som spiller inn som er leverandøren sitt ansvar, men disse trenger ikke vi å bry oss om her. Det kan også skje ting med hastigheten som har med hvordan informasjonsstrømmen administreres og styres fra for eksempel OpenNet. Dette er ting som ligger utenfor blokka her. Det kan også hende at linjer blir brutt ved for eksempel veiarbeid.

Som regel vil problemet være i din egen leilighet eller på grunn av naboene dine, og dette kan du sjekke selv, og gjøre noe med.

Sjekk om hastigheten inn til deg er riktig

Det aller første du bør gjøre er å måle hastigheten din fra fiber-boksen (den som står fast på veggen), og det er viktig du kobler PC direkte til fiber-boksen med en nettverkskabel og skrur av wi-fi på PCen mens du måler. Dette er for å finne ut om feilen ligger utenfor leiligheten (da er det OpenNet sitt ansvar) eller inne i leiligheten (ditt ansvar).

En nettverkskabel ser slik ut: http://bit.ly/2uL8Jxd

Nyere laptoper fra Apple er så tynne at de ikke har plass til en inngang for de gamle nettverkskablene, da trenger du et slikt Thunderbolt til Ethernet adapter: http://bit.ly/2tPtofg

Du kan måle hastigheten med for eksempel disse verktøyene:

Spiller du spill fra f.eks Playstation eller PC som er multiplayer er det veldig viktig med lav “Ping” (reaksjonstid på din tilkobling), så sjekk også denne når du tester og ikke bare hastighet opp og ned. Når det gjelder Ping-verdi bør den være så lav som mulig, og den bør være under 10ms (gjerne 1-2ms med kabel).

Pleier du å strømme innhold som f.eks Netflix, kan du også teste med denne:

Fast.com tester ved å streame tilfeldig innhold direkte fra Netflix, man kan da sjekke at ISP ikke nedprioriterer streamingstrafikk (bandwidth throttling), men den går ikke høyere enn ca 150Mb/s.

Det er lurt å måle hastighet med flere verktøy, men ikke samtidig.

Får du IKKE normal hastighet direkte fra fiber-boksen kan du slå den av/koble ut strøm, vente i 10 sekunder, og skru den på igjen. Hvis du da ikke får normal hastighet i løpet av noen minutter (fortsatt direkte fra fiber-boks), kan du ringe OpenNet.

Hvis du får den hastigheten du forventer direkte fra fiberboks, men ikke på det trådløse nettverket, er alt i orden helt fram til leiligheten din (pluss-minus 10% i avvik er helt normalt). Da er det ikke OpenNet sitt ansvar, men noe du må fikse selv.

Hvordan få bedre hastighet

Her er ting du kan gjøre for å bedre hastigheten. Test hastigheten etter hver ting du prøver, slik

at du finner ut hvor problemet ditt ligger.

Restart din trådløse ruter

Dette løser problemet i 80% av tilfellene. Trådløse rutere trenger en omstart en gang i blant.

Sjekk at firmware på din trådløse ruter er oppdatert

Oppdateringer kommer med ujevne mellomrom. Har du ruter fra Apple går du bare inn på appen Airport Utility, hvis ikke må du følge anvisningen til din spesifikke ruter. Ofte vil det si å taste ruterens IP adresse inn i en nettleser, men mange fabrikanter som for eksempel ASUS har egne applikasjoner for dette. Hvis du ikke har bruksanvisning lengre så bruk Google og søk på din modell.

Sjekk plasseringen av din trådløse ruter

Dette kan ha enormt mye å si, spesielt i et hus med betongvegger. Den trådløse ruteren bør plasseres sentralt i leiligheten, eller i det rommet der du oppholder deg mest (sannsynligvis stuen). Ruteren bør helst plasseres slik at man ser den, og ikke på gulvet. Prøv deg fram, for eksempel sett den oppå en bokhylle og se om det hjelper. Plasser aldri ruter i nærheten av mikrobølgeovner. Det finnes en rekke guider på nett for dette (se også link i kommentarfelt).

Skift kanal på din trådløse ruter

En ruter sender data via radiobølger, og når flere rutere konkurrerer med å sende datapakker på samme kanal samtidig kan det gå tregt. Dette kan veldig lett skje når man er omgitt av leiligheter på alle kanter hvor alle har trådløse rutere som konkurrerer seg imellom (jeg “ser” rundt 20-30 trådløse nettverk fra min leilighet). Vanligvis skal ruteren din finne ut av dette og velge den mest gunstige kanalen automatisk, men det kan være verdt et forsøk.

Kjøp ny trådløs ruter

Hvis du har hatt ruteren i mange år er den kanskje moden for utskifting. Teknologien utvikles stadig, og hastigheter og forbruk av data øker også hele tiden. Ruteren bør i det minste være “dual-channel”, og støtte standarden 802.11n (se etter bokstav “n” på slutten). Men sjekk gjerne andre ting på listen før du bruker penger på dette. Har du andre Apple-produkter vil en Airport Extreme være enkel å administrere, men det finnes mange andre produkter der ute. Akkurat hvor avansert/dyr modell du ønsker vil nok variere fra person til person, søk på nett etter omtaler og ‘best i test’ artikler fra det siste året: http://bit.ly/2gWBpOz

Forleng nettverket ditt

Hvis du får god hastighet i et rom, men ikke i et annet rom, kan du forlenge det trådløse nettverket ditt med en “repeater”. Bruker du allerede Apple og Airport Extreme eller Time Capsule kan du kjøpe en Airport Express: https://www.apple.com/no/airport-express/

Det finnes også mange andre alternativer: http://bit.ly/2tpxAmp

Vektertjeneste

Borettslaget har en avtale om vektertjenester fra Avarn Security (tidl. Nokas). Vektere går to runder i borettslaget hver kveld/natt for å sjekke at dører og vinduer er forsvarlig låst og lignende. Dersom du har behov for å tilkalle vekter, ring 907 84 680 (24 timer i døgnet bemannet).

Vekterne inspiserer alle fellesarealer, inkludert utvendig kontroll av alle bygninger med tilsyn av dører vinduer og porter. Vekterne kontrollerer også alle oppganger, dører til tak, garasjeanlegg, vaskerier, boder og fellesarealer som hører til disse. Vekterne sjekker at det er ro og orden i bomiljøet og bortviser uvedkommende. Ved avvik fra en normalsituasjon vil vekter aksjonere i henhold til instruks og påse at ro og sikkerhet gjenopprettes.

Kameraovervåking

Borettslaget har kameraovervåking ved inngangene. Datatilsynet har regler rundt slik overvåking, og disse er vi nøye på å følge. Det er derfor kun et fåtall som har tilgang på disse opptakene. Vi har én hovedansvarlig i styret, og et par styremedlemmer som kan bistå ved behov. Opptakene slettes automatisk etter sju dager. Fra tid til annen får vi forespørsler fra beboere om å få se opptak. Dette kan det være forskjellige årsaker til, men generelt avslår vi dette. Ved større saker får vi en henvendelse fra politiet, og leverer da opptaket direkte til dem.

Grilling

Borettslaget har to fellesgriller for beboerne, én mellom Enerhauggata 5 og 7 og én foran Smedgata 34. Disse grillene står ute hele året, og er samme type som etter hvert er vanlig på rasteplasser og lignende. Du kan grille mat for opptil 18 personer på en slik grill. Det er i tillegg en bålpanne mellom Enerhauggata 5 og 7.Bruksanvinsing for grillen

Du må ta med grillkull og tennvæske for å bruke grillen. Den er enkel i bruk, og enkel å rengjøre. Litt verktøy for å rengjøre og fikse opp henger på siden av grillen.

Rydd opp ordentlig etter deg både på grillen og i området rundt grillen, så blir det hyggelig både for dem som ser på grillområdet fra stua, og for de neste som skal bruke grillen. Børst ren både den nederste og den øverste risten på grillen etter bruk.

Bruk heller fellesgrillene enn engangsgriller. Fellesgrillene er bedre for miljøet, og gir deg mye bedre grillresultat. Hvis du er så teit at du skal bruke engangsgrill, sett den på steinhellene og ikke på plenen.

NB! Husk at engangsgriller som fremdeles er varme IKKE skal kastes i søppeldunken ute eller i søppelsjakten!

Grill mellom E5 og E7

Forsikringen til borettslaget dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring.

 • Forsikret hos Protector Forsikring ASA. Polisenummer: 1680824-1.1
 • Melding om skade meldes til Protector Forsikring med kopi til styret og vaktmester.
  skade@protectorforsikring.no. Husk kopi til styret@ebrl.no og vaktmester@ebrl.no
 • Vakttelefon Protector: 24 13 18 88
 • Andelseier må selv regne med å betale egenandelen på kr 10.000.
 • Hver enkelt andelseier må i tillegg ha innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Protector Forsikring. Husk å sette styret@ebrl.no og vaktmester@ebrl.no på kopi.

Boder

De aller fleste leiligheter har bod i kjelleren. Hver bod skal være merket med leilighetsnummer.

 • Det er ikke lov å lagre brannfarlig materiale i bodene
 • Innbrudd kan skje. Ikke oppbevar verdisaker i boden
 • Hver leilighet har også et låsbart skap/bod i det tidligere kjølerommet
 • Beboere som ikke har fått overlevert nøkler til hengelås fra tidligere eier, kan ta kontakt med vaktmester som kan hjelpe med å åpne boden

Det er ikke lov å oppbevare løse gjenstander i fellesarealet utenom de låsbare bodene. Løse gjenstander kan bli fjernet av vaktmester uten varsel.

Leie av ekstra boder og/eller hobbyrom

Borettslaget har bygget 16 ekstra boder i et tidligere bomberom i Enerhauggata 5. En av begrunnelsene for å bygge disse var at leilighet 8-14, alle i nr. 5, ikke har bod. Disse leilighetene har derfor fått førsteprioritet på leie av ekstra bod. Bodene er en del mindre enn de vanlige bodene.

Leieprisen er kr. 150,- pr. måned, og det tilkommer engangsavgift til Obos på kr. 731,- for registreringsarbeidet (per 2020).

I tillegg er det ett rom i henholdsvis Enerhauggata 3,5,7 og i Smedgata 34 som leies ut til hobbyaktiviteter. Pris kr 300 pr. måned. Alle boder/rom er for tiden utleid og det finnes en venteliste.

Styret er per 2021 i gang med et arbeid for å revidere leiepriser og betingelser for leie av boder og hobbyrom. Mer informasjon om dette arbeidet blir publisert her så snart det er klart og det går selvsagt ut informasjon til de som leier hos oss i dag om eventuelle endringer.

Ansvarlig for all utleie av boder/hobbyrom er Eivind Åse. Se kontaktsider for mer informasjon.

Avfall og kildesortering

Det finnes søppelsjakt i hver etasje for kasting av restavfall, matavfall og plastemballasje. Det er stor fallhøyde i sjaktene våre, så sørg for at du pakker søppel godt slik at det ikke forårsaker gris og søl når det kommer ned til bunnen av blokka.

Matavfall

Bruk en grønn avfallspose, knytt den godt og kast den i søppelsjakten. Grønne poser får du gratis i nærmeste dagligvarebutikk.

Tørr, ren plast

Bruk blå avfallspose til ren og tørr plastemballasje, og kast den i søppelsjakten. Plastavfall som ikke er rent skal i restavfallet. Blå poser får du gratis i nærmeste dagligvarebutikk.

Vanlig, tørt husholdningsavfall

Søppelet må pakkes godt inn, helst i dobbelpose hvor utsiden er hvit (vreng posen).

Glass/metall

Det er oppstilt glasscontainere flere steder i nærmeste omegn: Sørli plass, ved Tøyen T-banestasjon, Grønland Torg og i Borggata v/ Grønland Politistasjon.

Aviser, blader, papp og papir

Papircontainere er oppstilt utenfor inngangen til alle blokkene. Tømmes ukentlig.

Klær

Frelsesarmeen har oppstilt container for brukte klær i Borggt.2.

Storsøppel som møbler, byggeavfall, juletrær o.l.

Skal aldri lagres i fellesarealene og vil i så fall bli kjørt bort på eiers regning. Ved spesielle behov, kontakt vaktmestrene for hjelp til midlertidige løsninger.

Containere

Containere for å kaste større gjenstander stilles opp ved alle blokkene med ca. 2 måneders mellomrom. Sjekk datoer for når det er container ved å følge denne lenka eller se oppslag i oppgangen din.

Det er også mulig å levere avfall på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.