Oppussing

Skrevet av Rune Berge - 28 april 2016 - 12:55  -  Sist oppdatert 11 oktober 2021 - 13:15

Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet. For å sikre at ting gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder.
Alle som endrer planløsning eller gjør inngrep i byggets konstruksjoner, vegger, tak og gulv, må søke styret og skrive under på en avtale før arbeidene settes i gang. Avtalen legger klare føringer for hvordan arbeidene skal gjennomføres for å redusere ulemper for andre beboere og den pålegger andelseier et juridisk og økonomisk ansvar for de eventuelle skadene som oppussingen måtte påføre borettslaget.

Hvordan går jeg frem for å søke til styret?

Du lager en tegning/skisse av ny og gammel planløsning. Du trenger ikke benytte en arkitekt (en enkel skisse er nok). Skisse/tegninger sender du til styret sammen med en beskrivelse av jobben som skal gjøres.

Beskrivelsen bør inneholde følgende informasjon:

  1. hvem som skal utføre arbeidene (håndverker eller egeninnsats?)
  2. start og sluttdato for oppussing (ca-dato holder)
  3. hva som skal gjøres

Styres nås enklest per e-post: styret@ebrl.no

Styret fyller deretter ut en standard oppussingsavtale etter mal fra Enerhaugen Borettslag som til slutt signeres av andelseier og en representant fra borettslaget (styret/driftsleder).

Hvis du skal gjøre endringer i bærende konstruksjoner så må du huske å søke i henhold til Plan- og bygningsloven.

Styret ber på det sterkeste at all oppussing og endring av bad og kjøkken utføres etter gjeldende forskrifter og kravene denne stiller til dokumentasjon.

Avfallshåndtering og container

Ved større oppussing og rehabiliteringsarbeider kan det oppstå et behov for utendørsoppbevaring av avfall i containere og/eller sekker. Vi ønsker å presisere at følgende retningslinjer gjelder ved utendørsoppbevaring av avfall:

  • Containere og avfallssekker må av hensyn til brannvern plasseres minimum fem meter fra bygninger.
  • Avfall skal fraktes bort raskest mulig for videre deponering. Det er kun tillatt å oppbevare oppussingsavfall i containere/sekker i maksimalt to døgn på fortau/gate i borettslaget.
  • Sekker og containere som lagres utendørs i borettslaget skal merkes med navn og leilighetsnummer.
  • Sekker og containere må plasseres slik at de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.
  • Sekker og containere må plasseres slik at de ikke stenger / blokkerer rømningsvei og må ikke plasseres over kumlokk.

Oslo Kommune (ved Bymiljøetaten) kan i noen tilfeller bøtelegge borettslaget for ulovlig plassering av container. Slike gebyr vil borettslaget viderefakturere ansvarlig andelseier (+ fakturagebyr til OBOS i henhold til gjeldende prisliste).

Vaktmester kan på forespørsel veilede andelseierne om egnet plassering av container og sekker.

Tillatte tidsrom for oppussing

Vedvarende støyende oppussingsarbeider skal kun skje mellom klokken 8.00 og 16.00. Du må legge inn 2 timers pause i dette tidsrommet. Naboene må varsles om tidspunkt for pauser. Du må henge opp nabovarsel.

Generell boring og banking (men ikke vedvarende støy) skal kun skje i tidsrommet:

  • Mandag – fredag: fra klokken 08.00 til klokken 20.00
  • Lørdag: fra klokken 10.00 til klokken 16.00

Søndager og helligdager har du ikke lov til å drive med støyende aktiviteter.

Arbeid som fører til inngrep i betongen er svært støyende, og bråket forplanter seg langt i blokkene. Disse reglene er laget for at oppussingsstøyen ikke skal bli for belastende for naboene og er i tråd med støyforskrifter gitt av Oslo kommune.

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere og andre som jobber for deg overholder reglene. Les mer om reglene for støy og stilletider.

Asbest i luftekanalen

Det er påvist asbest i luftekanalene våre. Selv om asbest er forbudt å benytte i dag er det i utgangspunktet ikke farlig så lenge materialene forblir uberørt. Ved oppussing av kjøkkenet er det flere andelseiere som har ønsket å fjerne luftekanalen som går fra ytterveggen på kjøkkenet og inn til baderommet. Styret krever at demontering av luftkanaler utføres av et firma som håndterer asbest på riktig måte – og som har tillatelse til det fra Oslo Kommune. Firma som er godkjent benytter spesialutstyr og dekker til på en slik måte at asbeststøv ikke kommer i kontakt med andre deler av leiligheten.

Arbeidstilsynet har publisert en liste over virksomheter i Oslo som har tillatelse til å håndtere asbest:

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/virksomheter-med-tillatelse-asbest/

Vær forsiktig med borettslagets felles infrastruktur

Borettslaget har mange faste installasjoner i leilighetene som ikke må ødelegges i forbindelse med oppussing da det kan slå ut hele eller deler av anlegget og dermed berøre mange av dine naboer. Det dreier seg om infrastruktur i form av rør og kabler knyttet til for eksempel internett, kabel-TV, oppvarming/radiator og porttelefonanlegget.

Vi ber derfor om at andelseiere som ønsker å flytte på svarapparatet til porttelefonanlegget, kabel-TV-kontakten eller endre plasseringen av fiberboksen til internett bes kontakte vaktmester. I noen tilfeller kan vaktmester bistå med å koble ut anlegget på en trygg måte og ofte søker vi bistand fra fagfolk. Kostnader forbundet med reparasjon av uautorisert utkobling og/eller planlagt utkobling av anlegget vil bli belastet ansvarlig andelseier.

Normalt tillater vi ikke at radiatorer kobles ned eller flyttes på da dette vil kreve nedtapping av anlegget og slitasje på koblinger og rør med all den risikoen det medfører. Dersom du allikevel har en spesiell god begrunnelse for å gjøre inngrep på radiatoranlegget i din leilighet så SKAL vaktmester kontaktes slik at de kan gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ikke gjør endringer på balkongen uten lov

Balkongen din er en del av byggets fasade. Du har ikke lov til å endre farge på vegger eller sette inn andre vinduer og dører enn de som er godkjent av styret.

Dersom du ønsker å male den hvite eller brune veggen, er fargekodene henholdsvis S0502-Y og S8010-Y10R. Kontakt vaktmester ved spørsmål.

Les mer om balkongene her.

Adgang for håndverkere

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere ikke lar dører inn til bygg og fellesarealer stå åpne. Trenger du flere sett med nøkler til fellesarealene våre? Ta kontakt med vaktmester for å bestille. Se mer informasjon om nøkler her.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.