Skjema om hundehold

Jeg er kjent med politivedtektene angående hundehold og straffebestemmelser overfor hundeeiere om disse ikke overholdes. Hunder skal holdes i bånd både ut og inn av oppganger og når man går gjennom borettslagets område. Det er tillatt å lufte hunden på borettslagets utearealer, men eier må passe på at hunden ikke er til bry for andre beboere.
Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate på eiendommen.
Jeg erklærer meg erstatningspliktig for enhver skade som mitt husdyr måtte påfører borettslagets eller en annen andelseiers eiendom.
Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes skriftlige berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer gjennom lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i dyreholdsbestemmelsene som årsmøte eller styret vedtar.
Denne erklæring betraktes som en del av husordensreglene. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold.