Statusoppdatering for rehabilitering av garasjeanleggene

Skrevet av Rune Berge - 13 september 2021 - 15:00  -  Sist oppdatert 12 september 2021 - 21:26

Rehabilitering av garasjeanleggene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i september 2020. Styret forventet på dette tidspunktet at prosjektet kunne igangsettes innen kort tid. En viktig forutsetning for å komme i gang med garasjeprosjektet var at vi først fikk gjennomført bunnledningsrehabiliteringen. Fordi bunnledningene i stor grad ligger under garasjene våre, er det mest hensiktsmessig å gjøre det i den rekkefølgen.

Ut over senhøsten 2020 endret covid19-situasjonen seg raskt til det negative med stigende smittetall i Oslo. Styret vurderte det derfor som ikke helsemessig forsvarlig å sette i gang et prosjekt som ville medføre nedstenging av vann og avløp i alle blokkene. Av denne grunn ble rehabilitering av garasjene også forskjøvet.

Økte priser på råvarer og materialer

I løpet av pandemien økte etterspørselen etter bygningsmaterialer over hele verden, i tillegg til en enorm etterspørsel på fraktmarkedet og mangel på arbeidskraft. Dette medførte en uventet og unormal høy prisstigning på råvarer og materialer, noe som etter hvert ble kjent i massemediene. I perioden oktober 2020 til og med mai 2021 økte de industrielle råvarepriser med mer enn 60 % (kilde: ECRI Index 2021). Dette medfører at prosjektet vil kunne overskride kostnadsrammen på 45 millioner kroner som den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok.
Styret ble gjort kjent med priskonsekvensen for prosjektet i løpet av sommeren 2021 og har siden vært i tett dialog med entreprenør for å forstå omfanget og ikke minst sikre at det ikke vil komme flere uventede kostnadsøkninger i fortsettelsen. Ny kostnadsramme er beregnet til å lande på i underkant av 50 millioner kroner.

Prosjektet inneholder både arbeid som er prosjektert gjennomført, og opsjoner på arbeid som må gjøres hvis det avdekkes behov for å utvide arbeidsomfanget underveis. Opsjonene er en trygghet for at vi får en god pris også på arbeider som kan komme til utførelse på bakgrunn av funn som gjøres underveis. Videre må man i ethvert rehabiliteringsprosjekt regne med at det dukker opp uforutsette kostnader underveis.

Den oppdaterte kostnadsrammen inkluderer rehabilitering av garasjer inkludert opsjoner, innstallering av brannvarsling i alle fellesarealer i blokkene, El-billading, prosjektledelse, SHA-oppfølging og sikkerhetsmargin.

Økt kostnadsramme medfører ikke høyere lån

Styret mener at prosjektet er nøkternt planlagt og nøye prosjektert, og at det ikke er noen elementer som egner seg å ta ut av prosjektet. Styret presiserer at økningen av kostnadsrammen ikke vil medføre hverken økt låneopptak eller i seg selv føre til økte felleskostnader for beboerne.
Sett i lys av at prisstigningen på råvarer og materialer er allment kjent i media og det overveldende flertallet som vedtok prosjektet på den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor, mener forvaltningskonsulenten vår i OBOS at Styret fortsatt er innenfor sine fullmakter til å sette i gang prosjektet.

Det planlegges for oppstart i løpet av høsten 2021. Fremdriftsplanen vil bli kommunisert så snart den er klar.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.